Zasadnutie seniorátneho valného zhromaždenia

Seniorátne valné zhromaždenie OH seniorátu na svojom zasadnutí dňa 2.6.2013 v Tušiciach prijalo nasledovné uznesenia:

 1. SVZ schvaľuje správu brata seniora Juraja Brecka za rok 2012
 2. SVZ schvaľuje finančnú a revíznu správu za rok 2012
 3. SVZ schvaľuje zverejňovanie uznesení Seniorátnej rady a Seniorátneho valného zhromaždenia -okrem uznesení osobného charakteru- na webovej stránke seniorátu.

Spomenuté správy sú v nasledujúcej tabuľke.

Názov dokumentu

Linka na dokument

Správa seniora za rok 2012 Správa seniora
Finančná správa za rok 2012 Finančná správa

Postup presbyterských volieb – zákon 3/2007

Tento postup presbyterských volieb bol prednesený na konferencii presbyterov vo Vyšnom Čaji 6.10.2013

 1. Zostavenie kandidátky
 2. Uznášaniaschopnosť volebného valného zhromaždenia
 3. Tajnosť volieb
 4. Počet hlasov potrebných na zvolenie
 5. Náhradní presbyteri
 6. Právoplatnosť volieb
 7. Nástup do úradu a zloženie sľubu

Pokračujte v čítaní

Novelizácia smernice o spravovaní zborových financií

 

Novelizovaná smernica o spravovaní zborových financií word icon Novelizovaná smernica
Novelizovaná smernica o spravovaní zborových financií pdf icon Novelizovaná smernica
Zmluva o zodpovednosti za nakladanie s finančnými prostriedkami cirkevného zboru word iconZmluva o zodpovednosti – finančné prostriedky
Zmluva o zodpovednosti za nakladanie s finančnými prostriedkami cirkevného zboru pdf iconZmluva o zodpovednosti – finančné prostriedky
Zmluva o zodpovednosti za hmotný majetok cirkevného zboru word_iconZmluva o zodpovednosti za hmotný majetok
Zmluva o zodpovednosti za hmotný majetok cirkevného zboru pdf_iconZmluva o zodpovednosti za hmotný majetok

Peňažný denník

Milí bratia a sestry

Sestra Bc.Marta Szencziová zo zboru Hrčel, vypracovala elektronickú podobu peňažného denníka, ktorý používame v našom senioráte. Myslím, že to môže veľmi uľahčiť prácu pokladníkom. V prílohe sú 4. verzia podľa počtu riadkov. Myslím, že vaši pokladníci budú vedieť odhadnúť koľkoriadkový elektronický denník im bude vyhovovať. Elektronicky denník je urobený tak, že stačí naťukať položky a automaticky sa počíta zostatok a stavy jednotlivých položiek ako aj finančná správa na druhom hárku.

S pozdravom
Juraj Brecko

Názov dokumentu

Linka na dokument

Peňažný denník so sumárom – 200 položkový excel_icon.xls dokument
Peňažný denník so sumárom – 250 položkový excel_icon .xls dokument
Peňažný denník so sumárom – 300 položkový excel_icon .xls dokument
Peňažný denník so sumárom – 350 položkový excel_icon .xls dokument

 

Malá zborová diakonia

Cirkevný zbor môže  podať aj žiadosť o podporu v projekte Re-Mi-Die Malá zborová diakonia:

Podmienky poskytnutia podpory v projekte Malá zborová diakonia v roku 2010

1. O finančnú podporu na projekt Malej zborovej diakonie môže RE-MI-DIU, n.o., požiadať iba presbytérium cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

2. Požadovaná spoluúčasť cirkevného zboru je vo výške 50% z celkovej hodnoty jednotlivého projektu. V praxi to znamená, že RE-MI-DIA, n. o., podporí projekt Malej zborovej diakonie maximálne takou sumou, akú je na tento účel ochotný vynaložiť cirkevný zbor. Pomer príspevku RE-MI-DIE, n. o., a príspevku cirkevného zboru je potom 1: 1.

Príklad: Ak je zbor ochotný zo svojich prostriedkov na nejaký diakonický účel dať 200,- €, tak potom môže RE-MI-DIU, n. o., požiadať o sumu maximálne 200,- €. Na daný diakonický účel sa tak celkovo vynaloží 400,- €. Polovicu z tejto hodnoty predstavuje vklad RE-MI-DIE, n. o., a polovicu vklad zboru.

3. Dôležitým kritériom pri posudzovaní projektov bude aj existencia duchovnej starostlivosti o tých, ktorým chce cirkevný zbor poskytnúť sociálnu pomoc.

4. Projekty Malej zborovej diakonie možno podávať do 30. júna 2010. Výška poskytnutej výslednej podpory bude predstavovať maximálne 60% z príjmu z 2% z dane v danom roku. Podpora v rámci Malej zborovej diakonie bude vyplatená do 15. septembra 2010. V prípade záujmu prevyšujúcom finančné možnosti, bude podpora prerozdelená pomerne.

5. Potrebné náležitosti žiadosti:
a) uznesenie presbytéria o požiadaní finančnej pomoci od RE-MI-DIE, n. o., (maximálne vo výške pomoci, ktorú na daný diakonický účel vynaložil zbor);
b) stručný opis dôvodov, kvôli ktorým má byť sociálna pomoc poskytnutá;
c) stručný opis duchovnej starostlivosti o osoby, ktorým má byť sociálna pomoc poskytnutá;
d) podpis predsedníctva zboru, t. j. duchovného a kurátora.

Seniorátne zbierkové fondy

Na základe rozhodnutí seniorálnych valných zhromaždení sú v našom senioráte zriadené dobrovoľné zbierkové fondy, ktoré slúžia na plnenie misijných a diakonických cieľov nášho seniorátu.

Ide o nasledovné fondy:

 1. Fond Nílskej misie – (kostolná pokladníčka z Trojičnej nedele)
 2. Diakonický fond – (kostolná pokladnička pri VP na Nový chlieb)
 3. Fond na podporu vzdelávania – (kostolná pokladníčka na 2. deň Vianočný)

Pokračujte v čítaní