Usmernenie k voľbám

Seniorátna rada Ondavsko-hornádskeho seniorátu na svojom zasadnutí 20.6.2020 vo Vyšnom Čaji prerokovávala aj nadchádzajúce voľby v našich zboroch.

Seniorátna rada schválila Usmernenie k voľbám – dokument, ktorý v zjednodušenej forme vysvetľuje pojednávania Zákona č. 1/2018 (volebný zákon).

Zároveň vám ponúkame vzory volebného lístka pre 12-členné presbytérium , ktoré môžete použiť ako vzor pre volebný lístok vo vašom zbore. Posledný priložený dokument – Súhlas s prijatím kandidatúry – obsahuje vyhlásenie, ktorým všetci kandidáti na presbyterov/kurátorov potvrdzujú prijatie kandidatúry a s tým súvisiacich záväzkov.


Odporúčame tiež vypočuť si kázen seniora Juraja Brecka, ktorý sa vo svojej kázni 21.6.2020 vo Vyšnom Čaji venoval prebyterom a starším v zbore a vlastnostiam, ktoré by presbyteri mali podľa Božieho Slova spĺňať.

Vyšný Čaj 21.6.2020, kázeň Juraja Brecka

Konferencia presbyterov v Bohdanovciach

Po seniorátnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v kostole, sa prítomní presunuli do kultúrneho domu, kde sa konala presbyterská konferencia seniorátu. Témou tentokrát bolo: práca presbytera z pohľadu staršieho a z pohľadu mladšieho presbytera. Prítomných presbyterov, presbyterky a všetkých prítomných privítal senior Juraj Brecko a seniorátny kurátor Ján Janovčík.
Za starších z presbyterov bol ako hosť pozvaný brat Ján Marcinčák z Michalovského seniorátu. Z rady mladších presbyterov mal príhovor brat Pavol Gurbaľ z Ondavsko-hornadského seniorátu. Pokračujte v čítaní

Svetlo sveta

„ Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ Mt 5,14-16

Pokračujte v čítaní

Postup presbyterských volieb – zákon 3/2007

Tento postup presbyterských volieb bol prednesený na konferencii presbyterov vo Vyšnom Čaji 6.10.2013

  1. Zostavenie kandidátky
  2. Uznášaniaschopnosť volebného valného zhromaždenia
  3. Tajnosť volieb
  4. Počet hlasov potrebných na zvolenie
  5. Náhradní presbyteri
  6. Právoplatnosť volieb
  7. Nástup do úradu a zloženie sľubu

Pokračujte v čítaní

Čo sa stalo cirkevnej disciplíne?

pews_smallPoriadok Kresťanskej Reformovanej Cirkvi v Severnej Amerike uvádza v článku 81: „Členovia, ktorí zhrešili v živote alebo v učení majú byť verne napomínaní presbytériom a pokiaľ zotrvajú vo svojom hriechu, majú byť vylúčení z členstva v cirkvi Kristovej.“
Pred týmto a za týmto článkom v poriadku je viacero inštrukcií, ktoré sa týkajú „Napomínanie a disciplína členov“.

Rozmýšľal som o disciplíne vo všeobecnosti a podľa mojich skúseností, disciplína doma sa zmenila z generácie na generáciu. Som farár na dôchodku, takže keď hovorím o svojich detských skúsenostiach v súvislosti s disciplínou, spomínam na niečo, čo sa stalo desaťročia dozadu. Môj otec sa držal starého porekadla „Kto prút šanuje, dieťa rozmazľuje“. Veľmi nerozmaznával žiadne zo svojich šiestich detí. V skutočnosti, v škole neváhali použiť rovnakú metódu výchovy. Bol som otcom jedného dieťaťa a ak som niekedy použil prút, tak to bolo veľmi zriedkavo, ak vôbec. Zvýšil som svoj hlas viac ako raz, aby som niečo zdôraznil. Sledujem rodičov, ktorí sú teraz vo veku mojej dcéry, ako riešia neposlušnosť a všimol som si, že skôr diskutujú so svojim dieťaťom, ako by použili „prút“, alebo dokonca zvýšili hlas.

Pokračujte v čítaní

Príručka pre presbyterov

V roku 2003 vydal Ondavsko-hornádsky seniorát drobnú príručku, ktorá mala slúžiť pre začínajúcich aj slúžiacich presbyterov, prípadne všetkých, ktorých dianie v našej cirkvi hlbšie zaujíma. Pre ďalšie šírenie tohto diela vám ju prinášame v zdigitalizovanej podobe.

 

Presbyterská služba v reformovaných cirkvách pdf formát
Presbyterská služba v reformovaných cirkvách docx formát
Presbyterská služba v reformovaných cirkvách doc formát

„aby ste pásli cirkev Božiu“

Kázanie a kazateľ

Hlavnou úlohou cirkvi je kázanie Slova Božieho.

Hlavnou úlohou staršieho preto je dohliadať na kázanie.

Aby naplnila podmienky kázania, cirkev vyberá, vycvičuje, skúša a ustanovuje ľudí povolaných Duchom do služby Slova Božieho. Hlbokou súčasťou tohto všetkého je staršovstvo cirkvi, konajúce v konzistóriách a radách, v zhromaždeniach, v seniorátoch a synodách, a radách vzdelávania. Ešte hlbšie zahrnutí sú všetci starší v lokálnych zboroch, ktorí sú zodpovední za to, čo sa káže z kazateľníc. Pre splnenie týchto vysokých štandardov, najdôležitejších v cirkvi, sám starší musí byť oboznámený s tým, aké má byť kázanie, a ako má byť hodnotené.

Pokračujte v čítaní

Navštevovanie členov zboru

Musí sa prijať nový a uznávaný pohľad na starú prax: presbyterské návštevy v domácnostiach danej farnosti: navštevovanie domov. Skúsenosť už dávno ukázala, že návštevy rodín budujú silné zbory. Takéto návštevy by sa mali uskutočňovať pravidelne, pokrývajúc zbor každý rok, ak je to možné.