Malá zborová diakonia

Cirkevný zbor môže  podať aj žiadosť o podporu v projekte Re-Mi-Die Malá zborová diakonia:

Podmienky poskytnutia podpory v projekte Malá zborová diakonia v roku 2010

1. O finančnú podporu na projekt Malej zborovej diakonie môže RE-MI-DIU, n.o., požiadať iba presbytérium cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

2. Požadovaná spoluúčasť cirkevného zboru je vo výške 50% z celkovej hodnoty jednotlivého projektu. V praxi to znamená, že RE-MI-DIA, n. o., podporí projekt Malej zborovej diakonie maximálne takou sumou, akú je na tento účel ochotný vynaložiť cirkevný zbor. Pomer príspevku RE-MI-DIE, n. o., a príspevku cirkevného zboru je potom 1: 1.

Príklad: Ak je zbor ochotný zo svojich prostriedkov na nejaký diakonický účel dať 200,- €, tak potom môže RE-MI-DIU, n. o., požiadať o sumu maximálne 200,- €. Na daný diakonický účel sa tak celkovo vynaloží 400,- €. Polovicu z tejto hodnoty predstavuje vklad RE-MI-DIE, n. o., a polovicu vklad zboru.

3. Dôležitým kritériom pri posudzovaní projektov bude aj existencia duchovnej starostlivosti o tých, ktorým chce cirkevný zbor poskytnúť sociálnu pomoc.

4. Projekty Malej zborovej diakonie možno podávať do 30. júna 2010. Výška poskytnutej výslednej podpory bude predstavovať maximálne 60% z príjmu z 2% z dane v danom roku. Podpora v rámci Malej zborovej diakonie bude vyplatená do 15. septembra 2010. V prípade záujmu prevyšujúcom finančné možnosti, bude podpora prerozdelená pomerne.

5. Potrebné náležitosti žiadosti:
a) uznesenie presbytéria o požiadaní finančnej pomoci od RE-MI-DIE, n. o., (maximálne vo výške pomoci, ktorú na daný diakonický účel vynaložil zbor);
b) stručný opis dôvodov, kvôli ktorým má byť sociálna pomoc poskytnutá;
c) stručný opis duchovnej starostlivosti o osoby, ktorým má byť sociálna pomoc poskytnutá;
d) podpis predsedníctva zboru, t. j. duchovného a kurátora.

Seniorátne zbierkové fondy

Na základe rozhodnutí seniorálnych valných zhromaždení sú v našom senioráte zriadené dobrovoľné zbierkové fondy, ktoré slúžia na plnenie misijných a diakonických cieľov nášho seniorátu.

Ide o nasledovné fondy:

  1. Fond Nílskej misie – (kostolná pokladníčka z Trojičnej nedele)
  2. Diakonický fond – (kostolná pokladnička pri VP na Nový chlieb)
  3. Fond na podporu vzdelávania – (kostolná pokladníčka na 2. deň Vianočný)

Pokračujte v čítaní

Formuláre

Štatistické formuláre

Štatistika – seniorát excel_icon Seniorát
Štatistika – cirkevný zbor excel_iconCirkevný zbor
Návod na vyplnenie word_iconNávod na vyplnenie

 

Formuláre pre projekty

Fond budovania cirkvi – žiadosť excel_icon Žiadosť
Fond budovania cirkvi – návod na vyplnenie word_icon Návod
Stavebný fond – žiadosť excel_icon Žiadosť
Stavebný fond – návod na vyplnenie word_icon Návod