Zápisnica zo zasadnutia seniorátnej rady OH seniorátu

Zápisnica zo zasadnutia seniorátnej rady Ondavsko – hornádskeho seniorátu v Tušiciach dňa 15.marca 2014 o 9:00 hod.

Prítomní:

 • Ing. Mgr. Juraj Brecko, senior
 • Ing. Ján Janovčík, sen. kurátor
 • Mgr. Janette Knežová, konseniorka
 • Ing. Július Kováč, zást. sen. kurátora
 • Ing.Vojtech Végh, sen. sudca
 • Bartolomej Mura, sen. sudca
 • Mgr. Marianna Sláviková, sen. sudca
 • JUDr. Gabriela Hertnekiová, sen. právny zástupca

Program:

 1. Otvorenie

Na schôdzi preberieme tieto body

 1. Správa misijného referenta  ( v prílohe 1.mailu, na ukážku  máte v 2.maile aj finančnú správu za rok 2013, ešte neprešla revíziou)
 2. Žiadosť o  misijnú podporu zo Všeobecného fondu pre Biblické mládežnícke výlety 2014
 3. Preskúmanie zodpovednosti za nezaplatenie do Všeobecného fondu na žiadosť Synody
 4. Súhlas k voľbe Miroslava Kovaľa do Ždane
 5. Problémy v Ďurkove – petícia a uznesenie Predsedníctva Synody ( podklady v 1.maile)
 6. Abdikácia Samuela Kneža z Generálnej volebnej komisie dňa 24.2. 2014
 7. Rôzne

Uznesenia:

 • Seniorátna rada schvaľuje správu misijného referenta
 • Seniorátna rada schvaľuje podporu 100 Eur pre levítku Marika Géciovu
 • Seniorátna rada schvaľuje podanie žiadosti o misijnú podporu zo Všeobecného fondu na Biblické mladežnícke tábory.
 • Seniorátna rada konštatuje, že v zboroch nášho seniorátu, ktoré majú dlžoby ku Všeobecného fondu ku 31.12.2013 sú za nezaplatenie zodpovedné presbyterstvá zborov.
 • Seniorátna rada považuje v zmysle písmena f) §3 zákona 3/2012 o voľbe duchovného Miroslava Kovaľa za spôsobilého na samostatnú duchovenskú službu v zbore Ždaňa
 • Uznesenie sen. rady: 6/ 2014

„Predsedníctvo synody vo svojom uznesení ZSE – 6/ 2014 zo dňa 1.2.2014, ktoré prijalo v súvislosti petíciou, žiada predsedníctvo Ondavsko – hornádského seniorátu, aby obnovili poriadok a pokoj v zbore Ďurkov. Na základe toho seniorátna rada Ondavsko – hornádského seniorátu schvaľuje nasledovný postup:

A: Seniorátna rada ponecháva E. Balážovú ako zastupujúcu duchovnú v zbore Ďurkov, rovnako ako vedenie cirkvi nevidí dôvod k jej odvolaniu. Zbor Ďurkov ako matkocirkev s obývateľnou farou si môže voliť duchovného, ale nemusí. V cirkvi máme niekoľko manželských párov duchovných, ktorí ak slúžia v dvoch matkocirkevných zboroch, tak môže byť zvolený iba jeden z manželskej dvojice duchovných. Druhý z manželskej dvojice môže byť iba zastupujúcim duchovným v zbore kde slúži. Taký zbor si potom nemusí nutne voliť duchovného, a dlhšie obdobie môže mať len zastupujúceho duchovného.

B: Seniorátna rada, žiada zastupujúcu duchovnú E.Bálážovu, aby zbor vždy informovala o akciách Ondavsko –hornádského seniorátu, Re-Mi-Die a iných cirkevných akciách. Zároveň, aby zbor informovala o pozvaniach, ktoré na farský úrad v Ďurkove zašlú iné cirkevné zbory.

C: Seniorátna rada poveruje predsedníctvo seniorátu, aby po dohode s presbyterstvom a zastupujúcou duchovnou , dozreli na uzavretie dohody,kde budú presne stanovené povinosti zastupujúcej duchovnej voči zboru, ako aj povinnosti zboru voči duchovnej.

D. V prípade, že presbyterstvo má záujem o prípravu pracovníkov v Detskej besiedke, misijný referát pripravuje školenie pracovníkov Destskej besiedky v tomto roku a zbor Ďurkov môže toto využiť“

 • Seniorátna rada berie na vedomie abdikáciu Samuela Kneža z funkcie člena Generálnej volebnej komisie
 • Seniorátna rada podporuje zaradenie projetku Reformovaného zborového centra v Košiciach do projetku GAW.

Ing. Mgr. Juraj Brecko, senior
Ing. Ján Janovčík, sen. kurátor
Mgr. Janette Knežová
Ing. Július Kováč, zást. sen. kurátora
Mgr. Marianna Sláviková, sen. sudca
Bartolomej Mura, sen. sudca
Ing. Vojtech Végh , seniorátny sudca
Judr. Gabriela Hertnekiová, sen. právny zástupca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *