Plánované pripojenie k Maďarskej reformovanej cirkvi – stanovisko

MRC je cirkev, ktorá nie je nikde zaregistrovaná, ale na druhej strane MRC má svoju ústavu ako aj spoločnú synodu. Cirkvi, ktoré sú jej súčasťou si ponechávajú svoje meno aj subjektivitu. Dokonca aj v samotnom Maďarsku nie je MRC registrovaná, tam je registrovaná len Reformovaná cirkev v Maďarsku, ktorá je najväčšou „čiastkovou“ cirkvou MRC.

Pokračujte v čítaní

Obnova bohoslužby

Na pôde reformovaných cirkví v Karpatskej kotline sa začala diskusia o obnove reformovaných bohoslužieb. Reformovaná cirkev v Maďarsku pod názvom „Reformovaní pred trónom milosti” k tejto diskusii vydala zbierku teologických zásad. Túto publikáciu obdržal každý maďarsky hovoriaci cirkevný zbor. Vedenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku rozhodlo o tom, že spomínanú publikáciu preloží do slovenského jazyka a prostredníctvo seniorátov v elektronickej podobe zašle slovensky hovoriacim cirkevným zborom.

Takýto list dostali seniori v oboch slovensky-hovoriacich seniorátoch. V prílohe bola spomenutá preložená publikácia, ktorá má byť predmetom diskusie. Ako je písané v samotnej publikácii, je určená na pripomienkovanie pripomienkami „z duchovenských školení, duchovenských krúžkov, teologických fakúlt, presbyterstiev a presbyterských združení, ženských, mládežníckych a misijných organizácií, iných cirkevných inštitúcií.“

Reformovaní pred trónom milosti pdf_icon .pdf dokument

Návrh zákona o kazuáliách a cirkevných zboroch

Vážení bratia a sestry

Synodná rada svojim uznesením č. ZST – 49/2010 rozhodla, aby bol návrh zákona o kazuáliách a návrh zákona o cirkevných zboroch za účelom vyjadrenia rozoslaný seniorátom. O tychto návrhoch zákonov má rozhodovať synoda na svojom jesennom zasadnutí. Za účelom efektívneho predisktutovania uvádzame tieto návrhy na našej stránke. Chcem vás povzbudiť bratia a sestry, aby ste sa vyjadrili aj formou elektronickej diskusie k týmto návrhom.

Juraj Brecko
Pokračujte v čítaní