Svetlo sveta

„ Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ Mt 5,14-16

Pokračujte v čítaní

Čo sa stalo cirkevnej disciplíne?

pews_smallPoriadok Kresťanskej Reformovanej Cirkvi v Severnej Amerike uvádza v článku 81: „Členovia, ktorí zhrešili v živote alebo v učení majú byť verne napomínaní presbytériom a pokiaľ zotrvajú vo svojom hriechu, majú byť vylúčení z členstva v cirkvi Kristovej.“
Pred týmto a za týmto článkom v poriadku je viacero inštrukcií, ktoré sa týkajú „Napomínanie a disciplína členov“.

Rozmýšľal som o disciplíne vo všeobecnosti a podľa mojich skúseností, disciplína doma sa zmenila z generácie na generáciu. Som farár na dôchodku, takže keď hovorím o svojich detských skúsenostiach v súvislosti s disciplínou, spomínam na niečo, čo sa stalo desaťročia dozadu. Môj otec sa držal starého porekadla „Kto prút šanuje, dieťa rozmazľuje“. Veľmi nerozmaznával žiadne zo svojich šiestich detí. V skutočnosti, v škole neváhali použiť rovnakú metódu výchovy. Bol som otcom jedného dieťaťa a ak som niekedy použil prút, tak to bolo veľmi zriedkavo, ak vôbec. Zvýšil som svoj hlas viac ako raz, aby som niečo zdôraznil. Sledujem rodičov, ktorí sú teraz vo veku mojej dcéry, ako riešia neposlušnosť a všimol som si, že skôr diskutujú so svojim dieťaťom, ako by použili „prút“, alebo dokonca zvýšili hlas.

Pokračujte v čítaní

Vedenie služieb Božích

Pravidelne sa stáva, že domáci farár nie je dostupný pre vedenie služieb Božích niektorú nedeľu. Zatiaľčo je bežné zavolať si iného farára aby tieto služby Božie odslúžil, máme v našej cirkvi možnosť, aby služby Božie viedol laik bez teologického vzdelania – či už prednostne z radov presbyterov, ale aj ktorýkoľvek iný, kto by k tomu bol povolaný a zavolaný. Smelo aj poviem, že z viacerých dôvodov by toto malo byť uprednostňované riešenie.

Nasledujúci príspevok má pomôcť komukoľvek, kto sa raz dostane do pozície, že bude viesť služby Božie. Zachytáva typický priebeh, ktorý sa s menšími obmenami používa v našich kostoloch.

Pokračujte v čítaní

Dohliadajte na seba

Výzva

Cirkev nemá čas na zúfalstvo, na skrývanie sa.
Je vyzývaná do obnovy všetkých svojích snáh spôsobených zmätkom a bezcieľnosťou dnešných časov.
Pokladáme spravujúce staršovstvo za obzvlášť povolávané do vedenia takejto obnovy.
Vidíme kňazstvo všetkých veriacich ako volanie staršovstva pre prevzatie takejto obnovy.
Ponúkame túto príručku ako pomôcku pre staršieho vo vykonávaním takejto služby.
Sila viesť obnovu nie je z nášho vnútra. Táto moc pochádza od Boha skrze Jeho Slovo. Biblia je základom pre všetko, čo tu povieme.

Pokračujte v čítaní

Príručka pre presbyterov

V roku 2003 vydal Ondavsko-hornádsky seniorát drobnú príručku, ktorá mala slúžiť pre začínajúcich aj slúžiacich presbyterov, prípadne všetkých, ktorých dianie v našej cirkvi hlbšie zaujíma. Pre ďalšie šírenie tohto diela vám ju prinášame v zdigitalizovanej podobe.

 

Presbyterská služba v reformovaných cirkvách pdf formát
Presbyterská služba v reformovaných cirkvách docx formát
Presbyterská služba v reformovaných cirkvách doc formát

„aby ste pásli cirkev Božiu“

Kázanie a kazateľ

Hlavnou úlohou cirkvi je kázanie Slova Božieho.

Hlavnou úlohou staršieho preto je dohliadať na kázanie.

Aby naplnila podmienky kázania, cirkev vyberá, vycvičuje, skúša a ustanovuje ľudí povolaných Duchom do služby Slova Božieho. Hlbokou súčasťou tohto všetkého je staršovstvo cirkvi, konajúce v konzistóriách a radách, v zhromaždeniach, v seniorátoch a synodách, a radách vzdelávania. Ešte hlbšie zahrnutí sú všetci starší v lokálnych zboroch, ktorí sú zodpovední za to, čo sa káže z kazateľníc. Pre splnenie týchto vysokých štandardov, najdôležitejších v cirkvi, sám starší musí byť oboznámený s tým, aké má byť kázanie, a ako má byť hodnotené.

Pokračujte v čítaní

Navštevovanie členov zboru

Musí sa prijať nový a uznávaný pohľad na starú prax: presbyterské návštevy v domácnostiach danej farnosti: navštevovanie domov. Skúsenosť už dávno ukázala, že návštevy rodín budujú silné zbory. Takéto návštevy by sa mali uskutočňovať pravidelne, pokrývajúc zbor každý rok, ak je to možné.

Presbyterská prísaha – úloha presbytera v zbore

Po zvolení do funkcie presbytera a pri jej prevzatí nasleduje presbyterská prísaha. Je to nanajvýš slávnostný akt pre zvoleného presbytera, ktorý sa ujíma svojej funkcie. Zbor, ktorý je svedkom presbyterovej slávnostnej prísahy, sa stáva svedkom, že zvolený presbyter úprimne preberá na seba dôležitý záväzok: slúžiť zboru a cirkvi. Presbyter je služobníkom Božím v cirkvi ako jej všeobecný kňaz a preto pri preberaní funkcie skladá slávnostnú prísahu.

Pokračujte v čítaní

Presbyter a jeho úloha pre dnešok

Aká je teda úloha Božieho služobníka, presbytera dnes? Nie je iná, než bola trebárs počas života reformátora Jána Kalvína, Svet urobil krok dopredu vo vede, technike či kultúre, ale zaostáva vo viere. Preto ten „pešiak“ presbyter sa má zasadzovať pre vec spásy.

Pokračujte v čítaní

Presbyter a vierovyznania

Každá kresťanská cirkev má svoje vierovyznania, ktoré objasňujú zmysel viery v Boha. My reformovaní kresťania máme II. Helvétske vierovyznanie a Heidelberský katechizmus. Z týchto čerpáme nielen vieroučné poučenia, ale tiež pravidlá pre praktický zborový život.

Pokračujte v čítaní