Postup presbyterských volieb – zákon 3/2007

Tento postup presbyterských volieb bol prednesený na konferencii presbyterov vo Vyšnom Čaji 6.10.2013

 1. Zostavenie kandidátky
 2. Uznášaniaschopnosť volebného valného zhromaždenia
 3. Tajnosť volieb
 4. Počet hlasov potrebných na zvolenie
 5. Náhradní presbyteri
 6. Právoplatnosť volieb
 7. Nástup do úradu a zloženie sľubu

1. Zostavenie kandidátky – § 11

Podľa §11 ju zostavuje ju presbytérium, pričom v deň volieb môže člen zboru s volebným právom kandidátku doplniť. Zákon nepredpisuje presne, ako má presbytérium ku kandidátke dospieť. Presbytérium to môže urobiť aj tak, že umožní voličom vyjadriť sa ku kandidátke už skôr, aby v deň volieb sa nemusela kandidátka už dopĺňať. Zákon umožňuje presbytériu určiť komisiu, ktorá zabezpečuje spôsob volieb.

Najjednoduchší postup by potom vyzeral nasledovne: Presbytérium určí komisiu, ktorá v jednu, resp. dve nedele bude prijímať od voličov návrhy na presbyterov. Potom presbytérium zasadne a všetkých navrhutých v prípade, že s kandidátkou súhlasia, navhrhne na oficiálnu kandidátku, ktorá bude predložená zboru na volebnom valnom zhromaždení. Do oficiálnej kandidátky môže dať presbytérium aj také mená, ktoré členmi zboru neboli navrhnuté. Dôležité však je, aby definitívna kandidátka, ktorú presbytérium predostrie zboru, bola uznesením presbytéria schválená a bol o tom záznam v zápisnici. Ďalej je dôležité, aby sa v deň volieb oficiálne predložila zboru otázka, či majú voliči ešte nejaký dodatočný návrh na kandidátku. Túto otázku je nutné v každom prípade položiť, aj napriek tomu, že voliči dostanú možnosť doplniť kandidátku aj skôr.

Kandidátka sa osobitne zostavuje na presbyterov a osobitne na kurátora. Kandidátka na náhradnych presbyterov sa nerobí na začiatku volieb, iba v druhom kole, ak sa nepodarí zvoliť žiadnych náhradných presbyterov.

Presbytérium však môže postupovať aj tak, že kandidátku navhrne samo a bez toho, aby sa pýtalo navrhnutých, či súhlasia s návrhom, môže takúto kandidátku predostrieť zboru s tým, že dá možnosť členom zboru v deň volieb doplniť kandidátku.

Kto môže byť navrhnutý – § 10

Právne kritériá

 • Člen zapísaný v platnom voličskom zozname
 • K 1.1. 2014 dovŕši 21 rokov
 • Nebol právoplatným rozhodnutím súdu zbavený práva byť volený na danú funkciu

Morálne kritériá

 • Žije podľa kritérií Písma Svätého a je dobrým príkladom v praktizovaní kresťanskej viery a dobrých mravov
 • Aktívny člen zboru, ktorý žije usporiadaný a slušný život
 • Duchovná zodpovednosť voličov a navrhovateľov

2. Uznášaniaschopnosť volebného valného zhromaždenia – §12

Aspoň 30 % voličov a zároveň je počet prítomných voličov aspoň dvojnásobok počtu členov presbytéria. Ak sa to nesplní, do mesiaca je potrebné zvolať volebné valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných.

3. Tajnosť volieb ( § 14 – § 15)

Základné pravidlo – tajné (§14)

Ak sa predsedníctvo zboru (farár a kurátor) dohodne, v istých prípadoch môžu byť verejné voľby (§15)

 • ak prítomných voličov je 20 a menej
 • ak počet všetkých voličov zboru je 50 a menej
 • ak počet kandidátov sa zhoduje s počtom kurátorov, ktorí majú byť zvolení
 • ak počet kandidátov na presbyterov nie je vyšší ako 1,2 násobok počtu presbyterov, ktorí majú byť zvolení

4. Počet hlasov potrebných na zvolenie – §17

 • Kurátor – nadpolovičná väčšina hlasov
 • Presbyter – viac ako štvrtina hlasov a miesto nad čiarou
 • Náhradný presbyter – skončil pod čiarou ale má štvrtinu platných hlasov

Počet presbyterov môže zmeniť Seniorátne valné zhromaždenie, kurátor sa ráta za presbytera

Poz. V prípade rovnosti hlasov, keď to ovplyňuje umiestnenie nad čiarou, sa na mieste uskutoční losovanie medzi uvedenými kandidátmi.

5. Náhradní presbyteri (§ 17 ostavec 3)

Náhradným presbyterom sa stáva ten, kto skončil pod čiarou, ale získal viac ako štvrtinu platných hlasov. V prípade, že sa nepodarí zvoliť náhradných presbyterov v prvom kole volieb, tak bude dobré zvoliť primeraný počet náhradných presbyterov v druhom kole. Štatúty hovoria o tom, že náhradných presbyterov by mala byť polovica počtu riadnych presbyterov, ale neskoršia novela volebného zákona zrušila povinnosť mať až taký veľký počet náhradných presbyterov. Na druhej strane je dobré predsa len zvoliť zopár náhradných presbyterov (v malých zboroch hoci len jedného, vo väčších 2 – 4), aby v prípade, že sa uvoľní miesto v presbytériu, sa podľa počtu získaných hlasov z radov náhradnych presbyterov doplnilo uvoľnené miesto a nemuseli sa v priebehu volebného obdobia konať nové voľby.

6. právoplatnosť volieb – § 7, § 38-39

 • Sťažnosť do 15 dní od vyhlásenia výsledkov volieb
 • Môže ju podať – duchovný, kurátor alebo presbyter, alebo 10 voličov
 • Podáva sa na seniorát cez farský úrad
 • Seniorátny súd rozhodne do 30 dní od obdržania sťažnosti

Nadobudnutie právoplatnosti volieb

 • 15 dní po vyhlásení výsledku volieb, ak nebola sťažnosť oprávnenej osoby
 • Právoplatnym rozsudkom súdu, ak súd platnosť volieb potvrdil

7.Nástup do úradu a zloženie sľubu

 • §3 Nástup do úradu: 1. januára 2014 alebo v deň právoplatného rozsudku cirkevného súdu
 • §8 Sľub do dvoch mesiacov po nástupe do úradu

Slovo na záver: 1 Kor 14, 40:

„Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *