Zápisnica zo zasadnutia seniorátnej rady OH seniorátu

Zasadnutie seniorátnej rady Ondavsko – hornádskeho seniorátu sa konalo v  Bysteri dňa 3.mája 2014 o 9:00 hod.

Prítomní:

 • Ing. Mgr. Juraj Brecko, senior
 • Ing. Ján Janovčík, sen. kurátor
 • Ing. Július Kováč, zást. sen. kurátora
 • Ing.Vojtech Végh, sen. sudca
 • Bartolomej Mura, sen. sudca
 • Mgr. Marianna Sláviková, sen. sudca
 • Mgr. Jaroslav Széles
 • JUDr. Gabriela Hertnekiová, sen. právny zástupca

Hostia:

 • ThMgr. Marián Hamari ThD. Zástupca biskupa
 • Mgr. Alžbeta Maková, člen Synody

Program:

 1. Finančná a revízna správa za rok 2013
 2. Pripomienky zborov pri vizitáciách
 3. Stanovisko sen. rady ku prenosu RTVS z Komárna na 2.deň Vianočný 2013
 4. Stanovisko sen. rady ku budúcnosti slovenských reformovaných
 5. Otázka rozšírenia presbyterstva v zbore Ďurkov
 6. Otázka združovania zborov
 7. Organizácia nominačného valného zhromaždenia
 8. Program výročného SVZ (voľba riadneho člena a náhradného člena volebnej komisie)
 9. Rôzne

 

Uznesenia:

 1. SR schvaľuje finančnú správu za rok 2013.
 2. SR žiada vedenie cirkvi, aby sa aktívnejšie zaujímalo o kandidátov na duchovného v našej cirkvi v záujme toho, aby po ukončení štúdii nastúpili do služby v našej cirkvi.
 3. SR žiada vedenie cirkvi o vydanie oficiálnych učebníc reformovaného náboženstva, pričom duchovní nášho seniorátu sú ochotní byť nápomocní pri príprave alebo preklade takýchto učebníc.
 4. Seniorátna rada považuje priamy prenos RTVS z reformovaných služieb Božích počas 2.dňa vianočného 2013 v Komárne za prejav vyspelosti a dozrievania Slovenskej republiky, ktorá umožnila aj príslušníkom národnostnej menšiny sledovať služby Božie v materinskom jazyku s prekladom do štátneho jazyka v titulkoch. Slovenskí reformovaní veriaci týmto prenosom neboli nijako ukrátení, keďže v minulosti sa už realizovalo v STV niekoľko prenosov z reformovaných služieb Božích výlučne  slovenskom jazyku. Vzhľadom k tomu ,že orgány SR už umožňujú aj prenos zo služieb Božích v maďarskom jazyku,  v budúcnosti bude potrebné dbať pri priamych prenosoch z reformovaných služieb Božích v RTVS na zachovávanie pomeru, ktorý je našej cirkvi medzi maďarskými a slovenskými veriacimi.
 5. Seniorátna rada sa nestotožňuje s tým, že v reformovanom kostole v Komárne sa nachádza historická vlajka Uhorska, rešpektuje však právo presbyterstva národnú vlajku do kostola dať alebo nedať. Umiestnenie vlajky v kostole totiž nie je v kompetencii vedenia cirkvi, ale rozhodnutia konkrétneho zboru, nie vo všetkých maďarských kostoloch sa nachádza historická vlajka Uhorska. O vlajke v reformovanom kostole v Komárne nerozhoduje vedenie cirkvi , ale len samotný komárňanský zbor. Seniorátna rada – rovnako ako ministerstvo kultúry SR – rozhodnutie komárňanského zboru rešpektuje, hoci s tým nesúhlasí a považuje za najlepšie, ak v kostole nie je žiadna národná (či súčasná alebo historická) vlajka.
 6. Seniorátna rada v januári 2012 vyjadrila stanovisko, aby sa v otázke zotrvania slovenských reformovaných v RKCS nerobili unáhlené rozhodnutia a počkalo sa do roku 2014. Seniorátna rada po dvoch rokoch považuje za správnu cestu zostať v RKCS a hľadať cestu vzájomnej komunikácie, ktorá by obnovila vzájomú dôveru. Oproti minulosti sa mnohé veci zlepšili, mnoho vecí je však stále potrebné zlepšiť. Malo by sa to však robiť zákonným spôsobom, umiernene, nie radikálnymi krokmi. Slovenské zbory sa aj pri súčasnom stave RKCS môžu rozvíjať a budovať a pritom sa zároveň angažovať za práva slovenských reformovaných žijúcich mimo dvoch slovenských seniorátov. Seniorátna rada si uvedomuje, že v niektorých zboroch, ktoré sa nachádzajú v seniorátoch s maďarským rokovacím jazykom, sa nevenujú veriacim, ktorí z rôznych príčin nerozumejú po maďarsky. Tieto problémy však existovali už dávno pred pripojením. Na druhej strane seniorátna rada oceňuje, že vo viacerých zboroch v seniorátoch s maďarským rokovacím jazykom je veriacim, ktorí nerozumejú po maďarsky zabezpečená duchovná starostlivosť v slovenskom jazyku.
 7. Seniorátna rada postupuje Synode žiadosť cirkevného zboru Ďurkov o výklad zákona ohľadom možnosti zmeniť počet členom presbyterstva v priebehu volebného obdobia.
 8. Seniorátna rada navrhuje synode nasledovnú zmenu zákona 4/ 2011 v § 22 Doplniť odsek (5) v nasledovnom znení: „V prípade, že dva matkocirkevné zbory ani spoločne nedokážu udržať duchovenskú stanicu je možné utvoriť združenie 3 matkocirkevných zborov. Vytvoriť združenie 3 matkocirkevných zborov je možné v prípade, keď z daných 3 matkocirkevných zborov, žiadne dva spoločne nedokážu udržať duchovenskú stanicu a potrebujú pomoc tretieho zboru.“

Ing. Mgr. Juraj Brecko, senior
Ing. Ján Janovčík, sen. kurátor
Mgr. Jaroslav Széles
Ing. Július Kováč, zást. sen. kurátora
Mgr. Marianna Sláviková, sen. sudca
Ing. Vojtech Végh , seniorátny sudca
Judr. Gabriela Hertnekiová, sen. právny zástupca
Mgr. Alžbeta Maková, člen Synody

One thought on “Zápisnica zo zasadnutia seniorátnej rady OH seniorátu

 1. Referencuj: Podujatia v senioráte na najbližšie obdobie | Ondavsko-hornádsky seniorát RKCS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *