Správa o priebehu seniorátneho valného zhromaždenia v Sečovciach 9.11.2013

V úvode sa konali služby Božie, kde kázala sestra farárka z Ďurkova Edita Balážova. V kázni zdôraznila, že ako kresťania máme byť svetlom pre tento svet.

Samotné valné zhromaždenie otvoril seniorátny kurátor Ing. Ján Janovčík. Potom nasledoval príhovor seniora Juraj Brecka, v ktorom si pripomenul, že pred 20-timi rokmi, dňa 13. 11. 1993 bol práve v Sečovciach, v tej istej miestnosti zborového domu ustanovený Ondavsko-hornádsky seniorát. Založilo ho 21 zborov, 16 matkocirkevných a 5 dcérocirkevných. V službe vtedy bolo 8 duchovných, všetko mužov, pričom až na jedného všetci boli už v pokročilom veku. V súčasnosti má Ondavsko-hornádsky seniorát 35 zborov, z toho 20 zborov je zakladateľských (1 zbor bol neskôr prekvalifikovaný na diasporu), 12 zborov prestúpilo a 3 zbory vznikli. V službe slúži 17 duchovných (10 mužov – 7 žien). V príhovore senior spomenul priania pre novovzniknutý seniorát, ktoré na slávnostnej inštalácii 27. 2. 1994 predniesli prvý seniorátny kurátor MVDr. Ján Kaduk, vtedajší biskup Dr. Eugen Mikó a citoval aj prvého Seniora Michala Hudáka, ktorý v obežníku po inštalácii pozdravil duchovných a zbory nového seniorátu. Senior J. Brecko vyjadril radosť nad vznikom troch nových zborov, ktoré vznikli v uplynulých 20-tich rokoch. Ide o dve menšie zbory, Horovce a Košické Olšany, ktoré sa zorganizovali do dcerocirkených zborov a prebrali zodpovednosť zo svoj cirkevno–zborový život. Veľkým pozitívom je, že vznikol aj matkocirkevný zbor v Trebišove, ktorý pred 20 rokmi samostatne neexistoval.

A podobný príbeh má aj matkocirkevný Slovenský reformovaný zbor v Košiciach, ktorý najprv vznikol na území Abovsko–turnianského seniorátu, zorganizoval sa a neskôr prestupil do Ondavsko- hornádského seniorátu. Obe tieto mestské zbory sa v priebehu 20 rokov skonsolidovali a sú dnes už neodmysliteľnou a platnou súčasťou Ondavsko – hornádskeho seniorátu. Brat senior aj pripomenul zborom, že v budúcnosti bude potrebné zbor v Košiciach podporiť, keď sa rozbehne výstavba nových zborových priestorov. Súčasťou príhovoru seniora bola aj minúta ticha za zosnulých duchovných seniorátu, ktorí stáli pri jeho zrode, ako aj za zosnulého br. Biskupa Dr. Eugena Mika, ktorý veľmi vznik slovenských seniorátov podporoval. Jeho život je veľmi dobrým odkazom ako viesť dvojjazyčnú cirkev. Br. Biskup Miko rozumel dobre obom jazykovým skupinám našej cirkvi. Vyrastal v národnostne zmiešanom území, a od detstva dobre spoznával maďarské aj slovenské prostredie v našej cirkvi. V závere príhovoru citoval senior J. Brecko zo zápisnice z ustanovujúceho seniorátneho valného zhromaždenia Ondavsko – hornádského seniorátu zo dňa 13. 11. 1993 v Sečovciach, kde sú zachytené slová prvého seniora: „Brat Michal Hudák sa poďakoval za dôveru a porozumenie bratovi biskupovi a ubezpečil ho, že jazyková bariéra nás nebude a nesmie deliť.Chceme žiť v pororozumení a v bratskej láske v jednej Reformovanej kresťanskej cirkvi…“

V ďalšej časti programu boli na schválené žiadosti o stavebnú podporu zo Všeobecného fondu v poradí: Hrčeľ (strecha kostola), Milhostov (fasáda kostola), Skároš (fasáda kostola). V rámci diskusie prečítal senior uznesenie seniorátne rady, ktorá považuje Všeobecný fond za rozumný projekt a odporúča zborom do fondu naďalej prispievať. Do Generálnej volebnej komisie boli zvolení Mgr. Samuel Knežo a Judr. Gabriela Hertnekiová. Seniorátne valné zhromaždenie schválilo aj žiadosti zborov Novosad, Slovenský zbor Košice a Byster o zmenu počtu presbyterov.

Seniorátne valné zhromaždenie ukončil modlitbou Pétera Kozár, duchovný z Hrane. Po skončení rokovania sa jeho účastníci občerstvili v kaviarni, ktorú v prízemí zborového domu v Sečovciach prevádzkuje nezisková organizácia Carmel. V mnohých družných rozhovoroch sa realizovala naša spolupatričnosť a vzájomnosť.

Názov dokumentu

Linka na dokument

Správa o zasadnutí seniorátnej rady Správa
Príhovor seniora SVZ – 20. výročie založenia OH seniorátu Príhovor seniora

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *