Postup presbyterských volieb – zákon 3/2007

Tento postup presbyterských volieb bol prednesený na konferencii presbyterov vo Vyšnom Čaji 6.10.2013

  1. Zostavenie kandidátky
  2. Uznášaniaschopnosť volebného valného zhromaždenia
  3. Tajnosť volieb
  4. Počet hlasov potrebných na zvolenie
  5. Náhradní presbyteri
  6. Právoplatnosť volieb
  7. Nástup do úradu a zloženie sľubu

Pokračujte v čítaní

Novelizácia smernice o spravovaní zborových financií

 

Novelizovaná smernica o spravovaní zborových financií word icon Novelizovaná smernica
Novelizovaná smernica o spravovaní zborových financií pdf icon Novelizovaná smernica
Zmluva o zodpovednosti za nakladanie s finančnými prostriedkami cirkevného zboru word iconZmluva o zodpovednosti – finančné prostriedky
Zmluva o zodpovednosti za nakladanie s finančnými prostriedkami cirkevného zboru pdf iconZmluva o zodpovednosti – finančné prostriedky
Zmluva o zodpovednosti za hmotný majetok cirkevného zboru word_iconZmluva o zodpovednosti za hmotný majetok
Zmluva o zodpovednosti za hmotný majetok cirkevného zboru pdf_iconZmluva o zodpovednosti za hmotný majetok

Ústava a štatút na internete

Po dlhé roky bolo pravdou, že sa na internete dalo nájsť veľmi málo informácií o našej cirkvi v slovenskom jazyku. Týkalo sa to nielen diania v našej cirkvi ako takej, tak aj takých špecifických informácií, ako sú právne predpisy našej cirkvi. (Pritom internet sa stal významným spôsobom, ako šíriť rôzne materiály širokému publiku za použitia minimálnych nákladov.)Zatiaľ čo v oblasti diania v našej cirkvi postupne vznikali a vznikajú viaceré stránky, ktoré slúžia ako zdroj informácií (už niekoľko zborov si dokonca vytvorilo svoje vlastné web stránky), čo sa týka právnych predpisov, tam jediným dostupným materiálom bola Ústava Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorá bola dostupná cez stránky ministerstva kultúry.

Veľmi radi vám môžeme oznámiť, že po určitej práci, ktorá bola vykonaná, sprístupňujeme na našich stránkach v sekcii Právne dokumenty ústavu a štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi, rovnako ako aj znenie zákonov, ktoré počas rokov vychádzali ako príloha Kalvínskych hlasov. Dané dokumenty dávame do pozornosti predovšetkým služobníkom v cirkvi (či už farárom, kaplánom, ale aj presbyterom, kantorom), ale aj bežným veriacim, ktorí majú záujem o dianie v našej cirkvi.

Ústava, štatút a zákony Reformovanej kresťanskej cirkvi

Ústava

Názov dokumentu

Stručný popis

Linka na dokument

Ústava Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Zdigitalizovaná ústava Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku
word_icon .doc dokument
word_icon .docx dokument
pdf_icon .pdf dokument

Štatút

Názov dokumentu

Stručný popis

Linka na dokument

Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Zdigitalizovaný štatút z roku 1952 word_icon .doc dokument
word_icon .docx dokument
pdf_icon .pdf dokument

 

Zákony

Aktuálne znenie zákonov je možné nájsť na oficiálnej stránke našej cirkvi.