Postup presbyterských volieb – zákon 3/2007

Tento postup presbyterských volieb bol prednesený na konferencii presbyterov vo Vyšnom Čaji 6.10.2013

  1. Zostavenie kandidátky
  2. Uznášaniaschopnosť volebného valného zhromaždenia
  3. Tajnosť volieb
  4. Počet hlasov potrebných na zvolenie
  5. Náhradní presbyteri
  6. Právoplatnosť volieb
  7. Nástup do úradu a zloženie sľubu

Pokračujte v čítaní