Adventné kázne

Písané kázne

Video kázne

Audio kázne

4. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko
3. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko
2. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko
1. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko

Adventná Budapešť

Pod týmto názvom bol zorganizovaný predvianočný zájazd do Budapešti. Mal to byť zborový výlet, ktorý sa organizoval v bysterskom zbore, no keďže sa ho zúčastnilo dvadsaťosem členov z deviatich zborov, môžeme ho nazvať aj seniorátnym.

Pokračujte v čítaní

Tichý deň vo Vyšnom Čaji

Dňa 27. 11. 2016 seniorátny kaplán Pavol Jašo privítal vo vyšnom Čaji v reformovanom kostole sestru farárku Denisu Vargovú z Pozdišoviec, seniora Juraja Brecku, tušický cirkevný spevokol a ostatných prítomných. Pokračujte v čítaní

Konferencia presbyterov v Bohdanovciach

Po seniorátnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v kostole, sa prítomní presunuli do kultúrneho domu, kde sa konala presbyterská konferencia seniorátu. Témou tentokrát bolo: práca presbytera z pohľadu staršieho a z pohľadu mladšieho presbytera. Prítomných presbyterov, presbyterky a všetkých prítomných privítal senior Juraj Brecko a seniorátny kurátor Ján Janovčík.
Za starších z presbyterov bol ako hosť pozvaný brat Ján Marcinčák z Michalovského seniorátu. Z rady mladších presbyterov mal príhovor brat Pavol Gurbaľ z Ondavsko-hornadského seniorátu. Pokračujte v čítaní

Stretnúť sa s Bohom – pozvánka do Košíc

evanjelizacia_kosice_2015Reformovaný zbor v Košiciach srdečne pozýva na evanjelizačné stretnutia, ktoré sa uskutočnia každý večer o 18:00 od 1.12. do 4.12.2015 v reformovanom kresťanskom kostole na Hrnčiarskej ulici v Košiciach.

Výkladom Slova poslúži brat farár Miklós Bódis, farár zo Sedmohradska (Rumunsko)

Ďalšie informácie nájdete na priloženom plagáte.

Adventný koncert Otvorené dvere

koncerty adventPozývame vás na ďalšie z koncertov skupiny Plán B, ktoré sa budú konať nasledujúce dve soboty.

13.12.2014 – reformovaný kostol v Tušiciach o 17:00 – dobrovoľné vstupné je určené na rekonštrukciu fary reformovaného zboru v Bidovciach
20.12.2014 – Carmel Café v Sečovciach o 17:00 – dobrovoľné vstupné je určené na podporu misijných aktivít Carmel n.o.

Plán B je kresťanská hudobná skupina, ktorá vznikla z bidovskej mládeže. Týmto spôsobom sa rozhodli podporiť jednak misijné aktivity v našom senioráte, ale tiež rekonštrukciu fary v Bidovciach – bidovský zbor po umretí br. farára Megyesiho opravuje svoju faru, aby mohli pozvať farára.