30. výročie založenia seniorátu

Predsedníctvo Ondavsko-hornádskeho seniorátu vás pri príležitosti 30. výročia založenia Ondavsko-hornádskeho seniorátu pozýva na slávnostné služby Božie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. marca o 14:30hod v reformovanom kostole vo Vajkovciach.

Kázňou Slova Božieho poslúži brat biskup Róbert Géresi.

Vedenie služieb Božích

Pravidelne sa stáva, že domáci farár nie je dostupný pre vedenie služieb Božích niektorú nedeľu. Zatiaľčo je bežné zavolať si iného farára aby tieto služby Božie odslúžil, máme v našej cirkvi možnosť, aby služby Božie viedol laik bez teologického vzdelania – či už prednostne z radov presbyterov, ale aj ktorýkoľvek iný, kto by k tomu bol povolaný a zavolaný. Smelo aj poviem, že z viacerých dôvodov by toto malo byť uprednostňované riešenie.

Nasledujúci príspevok má pomôcť komukoľvek, kto sa raz dostane do pozície, že bude viesť služby Božie. Zachytáva typický priebeh, ktorý sa s menšími obmenami používa v našich kostoloch.

Pokračujte v čítaní

Obnova bohoslužby

Na pôde reformovaných cirkví v Karpatskej kotline sa začala diskusia o obnove reformovaných bohoslužieb. Reformovaná cirkev v Maďarsku pod názvom „Reformovaní pred trónom milosti” k tejto diskusii vydala zbierku teologických zásad. Túto publikáciu obdržal každý maďarsky hovoriaci cirkevný zbor. Vedenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku rozhodlo o tom, že spomínanú publikáciu preloží do slovenského jazyka a prostredníctvo seniorátov v elektronickej podobe zašle slovensky hovoriacim cirkevným zborom.

Takýto list dostali seniori v oboch slovensky-hovoriacich seniorátoch. V prílohe bola spomenutá preložená publikácia, ktorá má byť predmetom diskusie. Ako je písané v samotnej publikácii, je určená na pripomienkovanie pripomienkami „z duchovenských školení, duchovenských krúžkov, teologických fakúlt, presbyterstiev a presbyterských združení, ženských, mládežníckych a misijných organizácií, iných cirkevných inštitúcií.“

Reformovaní pred trónom milosti pdf_icon .pdf dokument