Výročné seniorátne valné zhromaždenie

Seniorátne valné zhromaždenie Ondavsko – hornádskeho seniorátu sa konalo 24.3. 2018 v Tušiciach.
V sobotné odpoludnie sa zástupcovia zborov seniorátu a veriaci domáceho zboru zišli v kostole pred bohoslužbami. Tie viedol brat farár Dušan Brna , ktorý pôsobí v košických nemocniciach ako duchovný.
Po hlavnej piesni č. 305 sa na základe 15. verša zo 17. kapitoly Jánovho evanjelia odvíjal text kázne brata farára, ktorý odporúča prečítať si celú 17. kapitolu. Je to veľkňažská modlitba pred ukrižovaním Pána Ježiša.

Pán Ježiš prosil u Otca za svojich učeníkov, ktorých tu vo svete mal, ktorí poznali, že je vyslaný od Boha, aby ich zachoval od zlého. Prosí aj za nás, aby sme sa vedeli vyhnúť zlu, pomste, aby sme vedeli ostať čistými. “Nepripodobňujme sa svetu, zachovajme si svoju identitu, lebo sme vyslaní, aby sme boli nositeľmi svetla“. – ukončil výklad z kazateľnice kostola brat farár.

Piesňou po kázni, a potom stojac zaspievanou piesňou č. 252, sa bohoslužby ukončili.

Samotná schôdza valného zhromaždenia sa konala vo vynovenom interiéri zborového domu, ktorú otvoril seniorátny kurátor Ján Janovčík, slovami textu z Písma a modlitbou.

Po schválení overovateľov zápisnice, ktorú pripravoval zástupca sen. kurátora, Ľubomír Kozma, prečítal seniorskú správu senior Juraj Brecko. Táto správa rozšíreného charakteru bola napísaná na základe podobenstva o hospodárovi a hrivnách a hospodárení s nimi a o Zácheovi a jeho obrátení.

Brat senior naznačil ako máme obstáť v budúcnosti a čo by mal pre budúcnosť urobiť zbor. Je to hlavne prežiť, čo prežil Zácheus, a je treba niečo robiť. Zo strany zboru sú potrebné modlitby a aktívna práca, ako napríklad diakonia a podpora misií. Ďalej priblížil ako môže zbor či seniorát napredovať, no môže na základe našej pasivity nastať aj úpadok v živote a duchovnej práci v zbore.

Seniorská správa končila textom z Lukášovho evanjelia 19. kap. 18. veršom a slovami „Vyberme sa na cestu a zveľaďujme naše hrivny.“

Druhou prečítanou správou bola misijná, ktorú predložila sestra farárka Marianna Sláviková. Bol to podrobný popis aktivít, na základe ktorého je vidieť, že s deťmi, mládežou, či staršími sa v zboroch pracuje a udržiava duchovný kontakt.

Finančnú správu o hospodárení seniorátu prečítal kurátor Rudolf Balog, člen revíznej komisie, ktorou je aj sestra Jolana Čopová.

Ďalším bodom schôdze bol návrh na finančnú podporu zborov z podporného fondu cirkvi.
Po predchádzajúcom vzdaní sa podpory zboru Skároš v prospech zboru Novosad, ostali na schválenie dva zbory. A to zbor Novosad a zbor Byster v pomere 4:1. Tento návrh bol valným zhromaždením aj schválený.

Posledným návrhom na schválenie bol predaj cirkevných pozemkov v Ďurkove, ktoré sú v zastavanej časti obce. To sa odsúhlasilo, že je možný predaj za sumu na základe určenia súdnoznaleckým posudkom.

Po prejednaní týchto bodov bolo prečítané uznesenie z tohto valného zhromaždenia, ktoré bez výhrad prítomné zhromaždenie schválilo.

Síce na koniec, no nezabudnime na hostí, ktorými boli biskup Reformovanej cirkvi László Fazekas a generálny kurátor Vincze Fekete. Brat biskup sa prihovoril k prítomným, keď odpovedal na dotazy v diskusii, a potom priblížil situáciu ostatných týždňov v krajine. Vyjadril sa aj k ekonomike a financovaní v cirkvi v súčasnosti a vývoj predpokladaný do budúcnosti v tomto smere.

O slovo v závere výročného valného zhromaždenia požiadal aj gen. kurátor Vincze Fekete.

Potom sa už valné zhromaždenie skončilo modlitbou sestry farárky Eriky Domonkošovej a zaspievaním piesne „Buďže so mnou Pane …“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *