Plán akcií na prvý polrok roka 2013

Misijný referát Ondavsko-hornádskeho seniorátu sa stretol na svojom zasadnutí 12. januára v Bysteri, aby okrem iného aj naplánoval seniorátne aktivity na najbližšie obdobie. Stručný prehľad plánovaných aktivít zverejňujeme aj na tejto stránke.
Pokračujte v čítaní