Inštalácia v Bysteri

Kľúče od kostola a úradnú pečiatku zboru ako vonkajšie znaky prevzatia zboru odovzdal dňa 18.7.2021 zástupca biskupa Ján Semjan počas inštalačnej slávnosti do rúk brata farára Petra Korpu. Matkocirkevný zbor Byster a dcérocirkevný zbor Košické Olšany tak získali nového duchovného pastiera.

Pokračujte v čítaní

Biblia jeho farára

biblia_a_prstenJeden muž raz vzal Bibliu k svojmu farárovi a povedal: „Toto je vaša Biblia.“

„Prečo to voláte mojou Bibliou?“, odpovedal farár.

„No,“ odpovedal muž, „sedím pri vašich kázňach už dobrých päť rokov a vždy, keď ste povedali o nejakej veci, že nie je pravdivá, tak som ju vytrhol.“

Mal vytrhnutú asi tretinu Biblie – celého Jóba, Kazateľa i Zjavenie Jána a aj zopár iných kúskov tu či tam. Farár chcel, aby mu tú Bibliu nechal – nechcel, aby to zvyšok zboru videl. Avšak muž povedal:

„Óó, nie! Ešte mi ostáva obal, počkám si na ten.“ A odišiel preč, čakajúc na vytrhnutý obal.

Z Moody’s Stories – Incidents and Illustrations,
preložil Pavol Gurbaľ

Rozlúčka s bratom farárom Jurajom Lőrincom

Ale naša otčina je v nebesiach, odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. (Filipským 1 20)

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry, vážené smútočne zhromaždenie!

Zhromaždili sme sa tu, aby sme sa dôstojne rozlúčili s Jurajom Lorincom, ref. farárom, ktorý sa narodil 20.4.1931 a Pán života a smrti ho odvolal spomedzi nás 7.9.2010. Z Božej milosti tak mohol prežiť 79 rokov, 4 mesiace a 18 dní.

Pokračujte v čítaní