Júnová seniorátna mládež v Košiciach

V piatok 25. júna popoludní sa stretli mládežníci OH seniorátu na pozemku slovenského cirkevného zboru v Košiciach na Bardejovskej ulici aby spoločne poďakovali za pomoc a ochranu počas celého školského roka 2014/2015.

Na radostnom spoločnom stretnutí nás privítal úvodnými slovami domáci brat farár Jaroslav Széles s bratom kurátorom zboru. Novinkou z ktorej sme sa tešili bolo, že brat Senior Juraj Brecko nás viedol spoločnými chválami hraním na gitare. Slovom nám poslúžil brat Jakub Slávik z knihy Ev. Lukáša 19,1. -10 – Zacheus čo bolo tiež novinkou tak aj povzbudením. Pri výklade sa zameral brat na postavu Zachea. Uvažovanie smerovalo aj k pochopeniu a následnému konaniu zo skutkov Zachea. Pokračujte v čítaní

Ako sa máme chovať pri modlitbe

Milí Bratia a milé sestry Písmo sväté, ktoré poslúži ako základ nášho duchovného rozjímania a ktoré by som rád vysvetlil za pomoci Ducha Svätého je napísané liste Rimanom v 8. kapitole od 24 po 28. verš:

Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nadejal? Ale ak sa nadejeme na to, čoho nevidíme, vtedy očakávame v trpezlivosti. A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo to, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý zpytuje srdcia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia.

 Vedeli ste o tom, že dnešná nedeľa sa v prvotnej cirkvi volala ROGÁTE a to znamená žiadajte a proste. Názov tejto nedele nám pripomína naliehavú potrebu modlitby v kresťanskom živote. Na túto potrebu nás upozorňuje Písmo sväté na mnohých miestach. Napríklad v 2. kapitole v skutkoch apoštolských, kde máme opis Jeruzalemského cirkevného zboru a nachádzame tam záznam, že „títo veriaci zotrvávali na modlitbách“. Apoštol Pavol vo svojom liste Rímskym kresťanom, aby boli „stáli na modlitbách“ aj Peter sa obracia na kresťanov žijúcich v diaspore „buďte na modlitbách bedliví“. Na význam a požehnanie modlitby nám poukazuje aj Jakub: Mnoho môže modlitba spravodlivo opravdová. Bratia a sestry minulý týždeň som vás v príhovore poprosil aj teraz to zopakujem, aby sme ste sa za mňa modlili a chcem vás uistiť, že aj ja sa za vás modlím. Spomenuli sme učeníkov a apoštolov Pána Ježiša a tak teraz si pripomeňme Pán Ježiša ktorý ich učil a ktorý chce aj nás dnes učiť.

Pán Ježiš Kristus prízvukoval nutnosť modlitby pre každého, kto chce byť jeho nasledovníkom, ale aj svojím vlastným príkladom ukazoval, aké majú byť naše modlitby. A týmto smerom sa nesú aj úpravy nášho textu. Tu si môžeme položiť otázku:

 Ako sa máme chovať pri modlitbe?

Ako dokážeme, že Pána Ježiša skutočne nasledujeme

Milí Bratia a milé sestry, Písmo sväté, ktoré nám poslúži ako základ nášho duchovného rozjímania ktoré by som rád vysvetlil za pomoci Ducha svätého je napísané v Lukášovom evanjeliu 10. kapitole od 38. verša po 42. verš

 A stalo sa, keď išli, že vošiel do jakéhosi mestečka. A istá žena menom Marta, prijala ho do svojho domu. A tá mala sestru, menom Máriu, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala samu obsluhovať? Povedz jej tedy, aby mi pomohla. Ale Ježiš odpovedal a riekol jej: Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci, a jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej.

Prečítaný oddiel z Božieho slova už asi všetci dobre poznáme. Je známy pretože, sme mohli v ňom počuť veľa odkazov, lebo je to oddiel z Božieho slova, ktorý sa pomerne často číta pred kvetnou nedeľou. Už aj deti v nedeľnej besiedke, alebo na hodinách náboženstva vedia text zopakovať vlastnými slovami s aplikáciou na dnes. Mňa tento text oslovil otázkou, ktorá bude základom v našom spoločnom uvažovaní:

Ako dokážeme, že Pána Ježiša Krista skutočne nasledujeme?

Pokračujte v čítaní

Ježiš je Boží Syn

Milí Bratia a milé sestry, Písmo sväté, ktoré nám poslúži ako základ nášho duchovného rozjímania ktoré by som rád vysvetlil za pomoci Ducha svätého je napísané v Matúšovom evanjeliu 17 kapitole od 1.verša po 9. verš:

A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela ako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš zhovárajúc sa s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stany: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte! A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi. A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa! A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. A keď schádzali s toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal: Nepovedzte nikomu o tom videní, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych!

Pokračujte v čítaní

Pán Ježiš ochotne berie na seba utrpenie

Milí Bratia a milé sestry, Písmo sväté, ktoré nám poslúži ako základ nášho duchovného rozjímania ktoré by som rád vysvetlil za pomoci Ducha svätého je napísané v Jánovom evanjeliu 12. kapitole od 23. verša po 33. verš:

Ale Ježiš im odpovedal a riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. Ameň, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho užitku. Kto má rád svoju dušu, ztratí ju, a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje; a kde som ja, tam bude aj môj služobník. A jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť Otec. Teraz je moja duša rozrušená, a čo mám povedať: Otče, vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veď preto som prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno! Vtedy prišiel hlas z neba: Aj som oslávil aj zase oslávim. Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní zase hovorili: Anjel mu čosi hovoril. Ježiš odpovedal a riekol: Nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. Teraz je súd tohoto sveta; teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté. A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ale to hovoril dávajúc na znanie, akou smrťou mal zomrieť.

Pokračujte v čítaní

Rozumieme, čo pre nás znamená utrpenie Pána Ježiša

Zvesť o Pánu Ježišovi Kristovi našom jedinom záchrancovi by som rad Vám zvestoval za pomoci Ducha svätého tak ako je napísané v evanjeliu podľa Matúša v 26: 62.verša po 68. verš takto:

Na to povstal najvyšší kňaz a povedal mu: Či nič neodpovedáš, čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. A najvyšší kňaz odpovedal a riekol mu: Prísahou na živého Boha ťa zaväzujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten Syn Boží. A Ježiš mu riekol: Ty si povedal; len vám hovorím, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rúcho a povedal: Rúhal sa; čo ešte potrebujeme svedkov? Hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? A oni odpovedali a riekli: Vinný je smrti. Vtedy mu pľuli do tvári a pohlavkovali ho, a iní ho zase bili palicami a hovorili: Prorokuj nám, Kriste, kto ťa uderil!

Pokračujte v čítaní

Sme Božími služobníkmi

Milí Bratia a milé sestry Písmo sväté, ktoré poslúži ako základ nášho duchovného rozjímania je napísané v 2. Korintským kresťanom 6. kapitole od 9. po 10. verš 

ako neznámi, a dobre známi; ako zomierajúci, a hľa, žijeme; ako zaznení, no, nie usmrcovaní; ako smutní, avšak vždycky sa radujúci; ako chudobní, ale mnohých obohacujúci; ako ničoho nemajúci, a všetko v moci majúci

Na otázku, aký zmysel má náš ľudský život dostaneme mnoho rozličných odpovedí. Jedni tvrdia, že človek žije preto, aby pracoval. Práca je náplňou nášho života a tvorba je krásny cieľ života. Iní vidia ten najvyšší ideál svojho života v používaní toho, čo človek tu na svete má krásne a prijemné.

Títo ľudia hovoria spolu s bohatým mužom v podobenstve ktoré im povedal Pán Ježiš. Muž povedal: Jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme.

Pokračujte v čítaní