Seniorátna smernica o spravovaní zborových financií

Verná , dôsledná a transparentná správa zborových financií je naplnením odkazu Písma: „Staráme sa totiž, aby (všetko) bolo dobré nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi“ (2 Kor 8,21).

Na základe týchto zásad Seniorátne valné zhromaždenie prijíma nasledovnú seniorátnu smernicu o spravovaní zborových financií.

 1. Hospodárenie zboru sa vedie v súlade zo štátnymi predpismi, najmä zákonom č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 2. Zborové financie spravuje pokladník, resp. finančná komisia volená presbyterstvom, prípadne administratívny pracovník poverený presbyterstvom.
 3. Účtovné doklady podpisuje predsedníctvo presbyterstva, t. j farár a kurátor.
 4. Hospodárenie zboru kontroluje revízna komisia, ktorú volí presbyterstvo. Farár, kurátor a pokladník nesmú byť členmi revíznej komisie. Revízna komisia by mala mať aspoň dvoch členov.
 5. Revízna komisia vykoná 4 – krát ročne revíziu pokladne, t.j. fyzickú kontrolu hotovosti pokladne.
 6. Pred výročnou presbyterskou schôdzou vypracuje revízna komisia správu o výsledkoch revízie, ktorú predloží presbyterstvu.
 7. Za účelom evidovania príjmov sa vedie kniha ofier. Do peňažného denníka sa prevedie výsledná suma z danej nedele, sviatku, resp. mesiaca. Táto suma bude overená v knihe ofier podpisom aspoň dvoch osôb.
 8. Evidencia zbierok do kostolnej pokladničky sa vedie buď v knihe ofier, alebo v osobitnej knihe kostolnej pokladničky. Či už sa kostolná pokladnička vyberá pravidelne, alebo len raz za dlhšie obdobie, vždy budú pri vyberaní aspoň dve osoby, ktoré podpisom do knihy ofier, resp. do knihy kostolnej pokladničky potvrdia výšku nazbieranej sumy.
 9. Finančné prostriedky zboru môžu byť uložené buď v pokladni alebo na účtoch v bankách. Nemôžu byť uložené na vkladných knižkách na meno fyzických osôb. Maximálnu výšku finančnej hotovosti v pokladni určí presbyterstvo zboru.
 10. Pohyb financií sa vedie v Peňažnom denníku, ktorého vzor je súčasťou tejto smernice. Jednotlivé položky si zbor môže ďalej rozčleniť podľa svojich potrieb.
 11. Záverečná správa o príjmoch a výdavkoch sa zostaví podľa jednotlivých položiek Peňažného denníka.
 12. Záverečná správa sa po schválení revíznou komisiou a presbyterstvom predloží písomne k dispozícii voličom zboru, resp. bude uverejnená v zborovom časopise.

Túto novelizovanú smernicu prijalo Seniorátne valné zhromaždenie Ondavsko – hornádskeho seniorátu na svojom zasadnutí dňa 15.12. 2012 v Čani a je platná od 1.1. 2013 na území Ondavsko – hornádského seniorátu.

Vzor Záverečnej správy o príjmoch a výdavkoch word_icon .doc dokument

Doplňujúce poznámky k bodom smernice

4) 6) 7)
V niektorých zboroch je prax, že hospodárenie na výročnej presbyterskej schôdzi, resp. priebežne počas roka  kontroluje celé presbytérium. Ani to nie je v rozpore zo smernicou, keďže v smernici je stanovené, že revízna komisia musí mať  aspoň dvoch členov, okrem administrátora, kurátora a pokladníka. Čiže v zmysle smernice môžu revíznu komisiu tvoriť aj všetci ďalší členovia presbytéria. Presbytérium ich jednoducho zvolí za členov revíznej komisie.

V takomto prípade presbytérium bez kurátora, farára a pokladníka (teda v tomto prípade revízna komisia) schváli správu o revízii a následne celé presbytérium bude hlasovať o schválení záverečnej finančnej správy.  Úloha revíznej komisie vo všeobecnosti   spočíva v štyroch základných bodoch:

 1. skontrolovať súlad ofier a pokladničky s peňažným denníkom v prípade, že časť ofier alebo pokladničky sa použije na výdavky opísané v bode č. 7 smernice, skontrolovať či súčet ofery a pokladničky prevedenej do denníka a výdavkov opísaných v bode č. 7 smernice zodpovedá reálnej ofere a pokladničke.Príklad – reálna ofera  a pokladnička je spolu 100 000 SK. V denníku je však prevedených len 80 000 SK. K dispozícii by mali byť podklady, (v zmysle bodu 7 smernice)  ktoré by zdokumentovali použitie zostávajúcej sumy 20 000 Sk
 2. skontrolovať či sú výdavky riadne  podložené dokladmi
 3. skontrolovať matematicky  výšku príjmov, výdavkov a zostatku
 4. štyrikrát ročne vykonať inventúru hotovosti v pokladni (žiada to zákon o účtovníctve)

10) 11)

Vedenie jednoduchého účtovníctva sa riadi zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a opatrením MF SR pre organizácie,ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania a zákonom o dani z príjmov č. 595/2003. Peňažný denník musí spĺňať podmienky k zostaveniu ročnej účtovnej závierky a vyhotoveniu  výkazu o príjmoch a výdavkoch, výkazu o majetku a záväzkoch a daňového priznania o dani z príjmov. Peňažný denník sa môže viesť aj v elektronickej podobe s tým, že k 31.12. bežného roka sa vytlačí do písomnej podoby, dá sa zviazať a bude podpísaný zodpovednými osobami.


Členenie položiek

Počet položiek peňažného denníka bol limitovaný snahou zachovať klasicky formát bežného denníka (A4). V záverečnej správe sa  však môžu pre lepší prehľad a informovanosť rozčleniť podrobnejšie jednotlivé položky. Príklad.  Režijné náklady podľa denníka  vyjdú celkovo na 160 000 Sk. V záverečnej správe to môže byť uvedené nasledovne :

Režijné náklady 160 000 SK
Kostol 50 000 Sk
Fara 80 000 SK
Zborová miestnosť 30 000 SK

Podobne môžu byť v záverečnej správe rozčlenené podľa potreby zbory aj ďalšie položky.

Na druhej strane by záverečná  správa mala mať aspoň toľko položiek, koľko sa nachádza v denníku. Nie je dobré ak sa zboru predostrie správa len v podobe celkovej bilancie, príjem, výdaj a zostatok.

Za účelom zjednotenia  celkovej bilancie sa pod výrazom príjem myslí čistý príjem, teda príjem bez počiatočného stavu. Peňažný denník  umožňuje na záver roka určiť bilanciu pokladne, účtu , ale aj celkovú bilanciu  príjmov a výdavkov.

Priebežné položky

Priebežné položky sa týkajú pohybu medzi pokladňou a účtom. Do koloniek pre účet sa účtuje na základe bankového výpisu, v čase keď dôjde.

Príklad

a) 15.10. výber z účtu do pokladne vo výške 30 000 SK

Zaúčtovanie.

15. 10 ako  príjem do pokladne 30 000 SK . Tento príjem sa nezapíše do kolónky príjem celkom, ale uvedený príjem do pokladne nie je príjem pre zbor, lebo tým sa nezvýšil majetok zboru. Uvedená operácia sa nebude členiť v kolónkach na pravej strane denníka.

Zapíše sa ale do kolónky Priebežné položky ako príjem.

5. 11. príde bankový výpis na ktorom bude zapísané že 15. 10 sa z účtu vybralo 30 000 SK

Zaúčtovanie.

Zapíše pod dátumom 15. 10 ako výber z účtu 30 000 SK. Tento výdavok sa nezapíše do kolónky výdaj celkom, lebo  uvedený výdavok z účtu nie je výdavok pre zbor, lebo tým sa neznížil majetok zboru. Uvedená operácia sa nebude členiť v kolónkach na pravej strane denníka.

Zapíše sa ale do kolónky Priebežné položky ako výdaj

b) 16.10. vklad z pokladne na účet vo výške 40 000 SK

Zaúčtovanie.

16. 10. ako výdaj z pokladne 40 000 SK . Tento výdaj sa nezapíše do kolónky výdaj celkom, lebo uvedený výdavok z pokladne nie je výdavkom pre zbor, lebo tým sa neznížil finančný majetok zboru. Uvedená operácia sa nebude členiť v kolónkach na pravej strane denníka.

Zapíše sa ale do kolónky Priebežné položky ako výdaj.

5. 11. príde bankový výpis na ktorom bude zapísané že 16. 10 sa na účet vložilo 40 000 SK

Zaúčtovanie.

Zapíše pod dátumom 16. 10 ako vklad na  účet 40 000 SK. Tento príjem sa nezapíše do kolónky príjem celkom, lebo  uvedený príjem na účet nie je príjem pre zbor, lebo tým sa nezvýšil finančný majetok zboru. Uvedená operácia sa nebude členiť v kolónkach na pravej strane denníka.

Zapíše sa ale do kolónky Priebežné položky ako príjem

Vkladná knižka na meno fyzickej osoby

Niektoré zbory nemajú účet, a v prípade, že v pokladni majú väčšiu hotovosť, tak časť z nej vložia na vkladnú knižku. Zvyčajne však ide o vkladnú knižku na meno fyzickej osoby, prípadne dvoch fyzických osôb. Vtedy je však užitočné, aby dané osoby podpísali čestné prehlásenie, že financie na vkladnej knižke č. …… nepatria im, ale sú majetkom zboru.

Príklad

V pokladni je  k 1.januáru 180 000 SK. Presbytérium sa dohodne, že 100 000 Sk sa vloží na vkladnú knižku. Z hľadiska peňažného denníka však takáto vkladná knižka neexistuje. 0ficiálne však v pokladni je stále 180 000 Sk.    Na konci roka však kvôli úrokom na vkladnej knižke bude 104 000 SK. Tých 4000 Sk,  sa môže zaúčtovať ako iný príjem do pokladne, hoci aj s názvom prijatý úrok z vkladnej knižky

Viacero účtov

Ak má zbor niekoľko účtov, každý sa musí viesť v jednom a tom istom peňažnom denníku. Zvyčajne je však na ďalších účtoch menší pohyb, keďže tieto účty sú prevažne na účely sporenia. V takomto prípade to možno jednoducho urobiť tak, že všetky pohyby na tých ďalších účtoch sa v denníku  zaúčtujú   na  ku dátumu uzávierky, zvyčajne k 31.12.2009.  Druhá možnosť je, že si zbor ľavú stranu denníka rozšíri a bude mať kolónky pre každý účet zvlášť.

Zdaniteľné príjmy a výdavky

Do kolónky príjmy zahrňované do základu dane sa zaúčtujú najmä nasledovné položky

Príjem z nájomného za  pozemky a budovy, predaj materiálu, príjem z inej podnikateľskej činnosti.

Do kolónky výdavky ovplyvňujúce základ dane sa zaúčtujú najmä Výdavky na údržbu prenajatých budov, iné výdavky vynaložené za účelom zdaniteľných príjmov (napr. výdavky na  zrezanie stromov, z ktorých sa potom  predá drevo)

Misia a diakonia

Do tejto položky sa zaúčtujú všetky výdavky na duchovnú činnosť zboru – literatúra, dar pre konfirmandov , detský a mládežnícky tábor, spevokol,  vianočná slávnosť , podpora  členov zboru a pod.

Podpora iných zborov  sa účtuje v osobitnej kolónky podpory.

Celý text smernice vo Worde je v tomto dokumente.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *