Povianočné seniorátne stretnutie spevokolov

Začiatkom roku 2012 sa v Ždani stretli spevokoly Ondavsko-hornádskeho seniorátu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na povianočnom seniorátnom stretnutí spevokolov.

V úvode stretnutia odznel Žalm 100 a prítomní spoločne zaspievali pieseň č. 545 Smieť žiť pre Krista z Reformovaného spevníka. Na klávesoch spoločenstvo sprevádzal brat Imrich Géci.

Jednotlivé spevokoly a skupiny boli uvádzané biblickým textom, ktorý tematicky súvisel so spievanými piesňami. V Žalme 29, 1 – 2 sme vyzývaní:
„Vzdávajte Hospodinovi, Boží synovia, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. Vzdávajte Hospodinovi slávu Jeho mena, vzývajte Hospodina pri Jeho svätom zjavení.“ Práve v tomto duchu otvorila stretnutie skupina Krídla piesňami Príď a Prišli sme ťa vzývať.

Na stretnutí sme s radosťou privítali aj rímskokatolícky spevokol Gaudium zo Ždane vedený Imrichom Bajtošom, ktorý spevokol bližšie predstavil a uviedol. Spievali o nádeji Božej lásky, ktorá nezahanbuje (Rim 5, 5), a ktorá sa nám zjavila v narodení Ježiša Krista v piesňach Tajomná noc, Angelus pastoribus, Mózartova uspávanka a Pán Boh je láska.

Slovom Božím, ktoré nás vyzýva k tomu, aby sme Boha vo viere chválili a ďakovali mu v spoločenstve aj piesňami, aj slovami, sa nám prihovoril brat Kristián Szabo, farár z Veľkej Idy, ktorý momentálne zastupuje aj vo Vyšnom Čaji.

„Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ hovorí Božie slovo v 1. Kor 2, 9.

O krásnej vlasti a o tom, čo pre nás pripravil Pán, spievali bratia a sestry z Tušického spevokolu, ktorý vedie sestra Jarmila Šimková. V ich podaní zazneli piesne Je tichá noc (Adophe Adam), Za noci hlbokej (F.Kučera) a Krásnu vlasť pripravil pre svoj ľud. Medzi piesňami nás čítaným slovom povzbudila sestra Jana Čačková.

Domáci spevokol zložený z troch zborov Čaňa – Ždaňa – Skároš pod vedením pána farára Jána Semjana spieval o štedrovečerných udalostiach (Lk 2, 8 – 14). Narodenie Ježiša Krista slávili vianočnými piesňami Čuj, aká to milá pieseň, Ty malé mesto Betlehém, Ježiš, Spasiteľ môj drahý a Ó kresťania poďte. Spevokol podporila aj sestra Jolana Bittová prezentáciou vlastnej tvorby.

Ako posledný vystúpil Spevokol Jána Kalvína z Košíc, ktorý vedie brat Gabriel Szakál. O proroctvách, ktoré sa naplnili (Sk 10, 43), zvestovali v piesňach Noc požehnaná, Kristus len je cirkvi základ, Čujte slávny neba ples, Ó Svätým Duchom naplň nás. Medzi jednotlivými piesňami predniesli sestry Milena Česlaková a Emília Červeňáková vianočné básne.

Všetkým prítomným spevokolom odovzdala Noemi Bodnár, asistentka na oddelení cirkevnej hudby reformovanej kresťanskej cirkvi, pamätné listy. Poďakovala zborom za ich vytrvalú snahu a službu a povzbudila do ďalšej činnosti. Po oficiálnom ukončení stretnutia boli zbormajstri pozvaní na krátke stretnutie, kde sa rozprávali o svojich plánoch do budúcnosti.

V závere sa brat senior Juraj Brecko všetkým prítomným poďakoval a spoločnú modlitbu predniesla sestra Edita Kočišková, ktorá stretnutie moderovala. Zaspievaním stojacej piesne zo spevníka č. 253 Buď že so mnou, Pane, sme vo viere povzbudení stretnutie ukončili.

Autor fotografií: Róbert Kočiško

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *