Po stopách reformácie v Ondavsko-hornádskom reformovanom senioráte

9. september sa stal poznávacím dňom pre 27 veriacich kalvínov z Košíc. Pod vedením pani farárky Mgr.Eriky Domonkošovej sme sa vybrali spoznávať protestantské kostoly v našom senioráte.

Na rannú modlitbu nás pozvala pani kurátorka Jolana Zambová do malého kostolíka v Kazimíri, ktorého pôvodina bola súčasťou niekdajšieho kláštora a siahala do 12.storočia.Po Rákocziho povstaní prešiel kostolík pod správu protestantskej cirkvi. Po dôkladnej rekonštrukcii prešiel v r.2005 pod správu reformovanej cirkvi. Slovami Písma sa k nám prihovorila pani farárka Mgr. Domonkošová. Kazimírski veriaci pre nás potom pripravili pohostenie, za ktoré im aj touto cestou ďakujeme.

V Nižnom Žipove sa novorekonštruovaný kostol jagal mramorom a velebnou krásou krištáľových lustrov. Pôvodný kostol vznikol pred rokom 1667. Na jeho základoch bol v roku 1818 postavený murovaný chrám, ktorý ale 2 krát vyhorel. Po opravách bol znova daný do užívania v r.1922. Prekrásna renesančná fasáda bola reštaurovaná v r.1959 a 1989. V minulom roku prebehla dôsledná rekonštrukcia. Výsledkom je moderný interiér aj exteriér celého areálu. Posledných 20 rokov je farárkou pani Mgr. Anna Hisemová Tam sme sa tiež ponorili do bohoslužby, ktorú pre nás vysluhovala pani farárka .

Pripomenula nám, že milosť je väčšia ako hriech. Nie je ľahšou cestou človeka k Bohu, ale zameraním na Božie jednanie, ktorého milosrdenstvo je neskonalé. Preto je správne Božiu milosť hlásať , v Jeho pravde stáť a Božie meno vzývať. Po bohoslužbe sme sa všetci pobrali na miestnu faru, kde nás už čakalo bohaté pohostenie s teplým čajom či kávou. Úprimne ďakujeme pani farárke , pánovi kurátorovi MVDr. Kadukovi a všetkým, ktorí nám pohostenie pripravili.

Dobre posilnení slovom i pokrmom sme sa vydali na cestu do Svinice. Pod klenbou stromov sme vystúpili po mnohých schodoch na vŕšok, kde nás v kostole, ktorého pôvod sa datuje do 12.storočia, privítal pán farár Mgr.Pavol Jašo. Pôsobivo nás oboznámil s genézou tohto románsko-gotického chrámu s nádhernými nástennými maľbami. V 14.storočí prebehla 1. prestavba s vysokou vežou. V 15. storočí bola zbúraná polkruhová apsida a dostavalo sa päťboké presbitérium. V 16.storočí bola veža dostavaná do výšky 5. poschodia. Na južnej strane bola dostavaná sakristia, ktorá sa však nezachovala. Výnimočnú hodnotu majú zachované a reštaurované gotické fresky situované na východnej stene interiéru. Benátska škola fresiek bola zaradená do 14.storočia.Odkryté boli až v roku 1913. Zobrazuje Posledný súd s tlamou príšery, do ktorej boli zaháňaní hriešnici. Nájdeme však aj nebeský Jeruzalem, kde v náručí starozákonných patriarchov-Abraháma, Izáka a Jákoba spočívali cnostní kresťania. Značne spustnutý kostol sa dočkal rekonštrukcie v rokoch 1972 až 1979. O 20 rokov neskôr boli do konečnej podoby rekonštruované i pôsobivé fresky, ktoré sa odhaľovali postupne. Zachovali sa vlastne vďaka tomu, že v 16. storočí prešiel kostol do rúk reformovanej cirkvi, ktorá vnútorné steny s renesančnými freskami prekryla bielym náterom, ktorý ich ochránil do dnešných čias. Tento mohutný kostol je využívaný len príležitostne. Po prehliadke nádvoria kostola sme prešli do súčasného kalvínskeho kostola s farským úradom, posväteným v roku 1998,ktorý postačuje 80-tim veriacim dušiam vo Svinici.

Zo Svinice sme sa previezli do malého reformovaného kostolíka vo Vyšnej Kamenici, ktorý slúži aj evanjelickým veriacim augsburského vyznania v obci. Reformácia sa tu začala presadzovať už v 16.storočí a pojala evanjelikov i po maďarsky hovoriacich kalvínov, ktorí tu mali prevahu. V roku 1740 tu pôsobil aj významný kazateľ Juraj Jesenský. Tento kostolík bol postavený v druhej polovici 19.storočia. Tým, že ho používajú veriaci oboch cirkví so svojimi kazateľmi v zhode a porozumení, je unikátny. Kostolík je svojim dreveným krížom a kľakadlom pre kňaza prispôsobený evanjelickému vierovyznaniu. Nádherný drevený vyrezávaný kalich svedčí o tom ,že prináleží reformovanej cirkvi. Tunajší cirkevný zbor je najmenším zborom reformovanej cirkvi v našom senioráte.

Posledným zastavením bol kalvínsky kostol v Bysteri. 1. zmienka o kalvínoch v Bysteri je z roku 1750. Drevený kostol bol postavený v r.1789. Súčasný murovaný kostol je z roku 1861 a je zmenšeným modelom košického chrámu. Svojím interiérom a čistými líniami pôsobí velebne. Ozvláštňuje a zároveň ho zdobí aj krásne, ručne tepané zábradlie v priečelí kostola pred organom. Privítala nás tam pani farárka Mgr.Marianna Sláviková, ktorá nám vo svojej kázni pripomenula, že milosť je to, čo najviac potrebujeme. Zároveň pripomenula, aby sme siedmy deň svätili nielen preto, aby sme si odpočinuli od svojich starostí, ale najmä preto, aby sme sa stretli s Hospodinom a sústredili svoj čas práve Jemu a Jeho milosrdenstvu. Svoju kázeň ukončila prianím, aby pokoj Boží naplnil naše srdcia. Po východe z kostola nás čakalo chutné občerstvenie, za ktoré všetci úprimne ďakujeme.

Naše poznávanie sa v ten deň skončilo, no už teraz sa tešíme na nové, 14.októbra 2017, za ktoré budeme opäť vďační pani farárke Mgr. Domonkošovej. Tentokrát prejdeme po stopách reformácie v michalovskom senioráte.

Napísala: PaedDr. Hilda Valovičová

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *