Seniorská správa 2008

Seniorská správa

Úvod

Výročné valné zhromaždenie, na  ktorom hodnotíme rok 2008, sa koná pomerne neskoro. Súvisí to s tým, že zvolený senior sa ujal úradu až 4. apríla 2009.  Vizitácie, kde sa hodnotil život zborov v roku 2008, prebehli v čase od 15. apríla – 7. júna 2009. Koncom júna sa nezvolávalo výročné valné zhromaždenie, keďže v tom čase bolo naplánované slávnostné inštalačné valné zhromaždenie.  Výročne valné zhromaždenie sa tak preložilo na jeseň, a kvôli návrhu zákona o všeobecnom fonde sa stretávame až dnes. V tejto správe nebude prehľad o činnosti seniorátu v roku 2008, keďže  tá bola opísaná na Seniorálnom valnom zhromaždení v Novosade ešte v novembri 2008. Správa o činnosti seniorátu v roku 2009 bude predložená  na valnom zhromaždení na jar budúceho roka.  Seniorská správa za rok 2008 tak bude rozdelená do dvoch častí. V prvej časti bude podaný prehľad o živote zborov nášho seniorátu v roku 2008  na základe vizitácií. V druhej bude nasledovať biblická úvaha, reagujúca na skutočnosti uvedené v prvej časti správy. 

 

I. Prehľad o živote zborov v roku 2008

1 ) Bohdanovce – Nižná Hutka, Rákoš

Termín :  15. apríla 2009     v Bohdanovciach

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík , J. Széles

Slúžiaci duchovný  v roku 2008 :  Simona Abošiová
Kurátori: Ladislav Póč , Ján Lučkay, Ján Miko
Kantor: Ondrej Gažo , Jana Bittová

 

Bohdanovce

Nižná Hutka

Rákoš

Počet členov

204

133

86

Návštevnosť bežná nedeľa

50 – 70

55 – 60

20 – 30

Návštevnosť bežná nedeľa v %

24 – 34 %

41 – 45 %

23 – 34 %

Návštevnosť veľké sviatky

107

80 – 85

40

Návštevnosť veľké sviatky v %

52 %

64%

46,5 %

Krst

2

2

Pohreb

2

Sobáš

Konfirmovaní

7

 

Služby Božie – raz v nedeľu, raz v bežnom týždni.

V zbore je biblická hodina pre mládež a detská besiedka, náboženstvo sa vyučuje na ZŠ Bohdanovce, v Nižnej Hutke a Rákoši sa vyučuje náboženstvo na pôde zboru. Biblická hodinu pre mládež mal na starosti Jaroslav Géci, Robert Kočiško a Pavol Gurbaľ,  mladšiu skupinu detskej besiedky viedla Jolana Gurbaľová, ostatné aktivity vykonávala s. farárka.

 

Vykonané práce:

Bohdanovce –  kostol – nové vchodové dvere, podlaha pod lavicami, vchodový chodník cca  60 000 SK.

Nižná Hutka – kompletná rekonštrukcia interiéru kostola, výmena okien, maľba, renovácia lavíc, elektroinštalácia, gamatky, cca 163 000 SK.

Všetky tri zbory sa primerane podieľali na výmene okien na fare v celkovom rozsahu 93 000 Sk. Veľmi dobrý príklad aj pre iné zbory vo vzájomnej pomoci.

Pripomienky zboru:  pohrebný spevník, chorálnik, ďalšie učebnice pre deti.

Odpoveď:  vydanie pohrebného spevníka a chorálnika nie je v kompetencii seniorátu, požiadavka bola tlmočená vedeniu cirkvi, RE-MI-DIA, n. o., vydala v septembri 2009 už druhú učebnicu náboženstva, tento krát pre 2.stupeň ZŠ od autorky J. Knežovej  s názvom „Otče náš…“

 

2 ) Brezina – Kazimír

Termín:  16. apríla 2009   v Brezine

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík , J. Semjan

Slúžiaci duchovný  v roku 2008:  Samuel Knežo, Ditta Stašová, Martina Onoferová

Kurátori: Helena Guľášová, Jolana Zambová

Kantor: Martina Onoferová

 

 

Brezina

Kazimír

Počet členov

36

45

Návštevnosť bežná nedeľa

15 – 20

15 – 20

Návštevnosť bežná nedeľa v %

41 – 55 %

33 – 44%

Návštevnosť veľké sviatky

27 – 30

30 – 35

Návštevnosť veľké sviatky v %

75  – 83%

66 – 77%

Krst

1

Pohreb

1

1

Sobáš

Konfirmovaní

 

Služby Božie – raz v nedeľu a raz v kajúcom týždni, advente a pôste. Náboženstvo sa vyučovalo na ZŠ Brezina.

 

Vykonané práce: V roku 2008 sa v zboroch neprebehla väčšia oprava

Pripomienky zboru:  požiadavka matkocirkevného zboru voči dcérocirkevnému na prevádzku  fary.

Odpoveď: Problém sa uzavrel na spoločnej  presbyterskej schôdzi  dňa 9. septembra 2009.

 

3 ) Byster

Termín:  23. apríla 2009  v Brezine

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík , M. Onoferová

Slúžiaci duchovný  v roku 2008: Jana Tabačková

Kurátor:   Tibor Bajus

Kantor:    Slavomír Kaduk

 

 

Byster

Počet členov

293

Návštevnosť bežná nedeľa

117 – 119

(z toho 20 – 22  v K.Olšanoch)

Návštevnosť bežná nedeľa v %

39 – 40 %

Návštevnosť veľké sviatky

153

(z toho 28 v K. Olšanoch)

Návštevnosť veľké sviatky v %

52%

Krst

6

Pohreb

3

Sobáš

4

Konfirmovaní

3 ( z toho 2 dospelí)

 

Služby Božie – dvakrát  v nedeľu a dvakrát  v kajúcom týždni, advente a pôste. Náboženstvo vyučuje setra farárka v troch skupinách na pôde zboru. Detskú besiedku vedie Iveta Ballová. Raz do mesiaca majú v nedeľu doobeda tzv. rodinné služby Božie, kde sú aktívnejším spôsobom zapojení aj tí najmenší. Zborový spevokol v počte 20 členov vedie Slavomír Kaduk.

 

Vykonané práce: odvodnenie kostola , výmena parapetných plechov  – cca 26 000 SK.

Pripomienky zboru:  veľká hrúbka spevníka, zjednotenie účtovníctva, školenie pokladníkov, ponuka starších varhanov

Odpoveď: hrúbku spevníka už nie je možné v dohľadnej dobe meniť, na druhej strane je vyvážená väčším množstvom piesní, ktoré sú všetky znotované a usporiadané prehľadne vo veršoch. Na  základe požiadavky zboru je na dnešné rokovanie predložený návrh seniorálneho štatútu o správe zborových financií, ktorého zámerom je zjednotenie metodiky účtovníctva v senioráte, čo by mohlo viesť aj k  zjednodušeniu podávania daňového priznania.

 

4 ) Čaňa

Termín:  23. apríla 2009  v Čani

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík , E. Domokošová

Slúžiaci duchovný  v roku 2008: Ján Semjan

Kurátor:   Ondrej Kaduk

Kantor: Lýdia Horovčáková

 

 

Čaňa

Počet členov

530

Návštevnosť bežná nedeľa

170

Návštevnosť bežná nedeľa v %

32 %

Návštevnosť veľké sviatky

250

Návštevnosť veľké sviatky v %

47 %

Krst

10

Pohreb

7

Sobáš

5

Konfirmovaní

10

 

Služby Božie – dvakrát  v nedeľu a dvakrát  v kajúcom týždni, advente a pôste. Náboženstvo vyučuje katechétka Oľga Janošíková v 9 skupinách na ZŠ Čaňa. Detskú besiedku rozdelenú do dvoch skupín viedli  Aurélia Semjanová a Oľga Janošíková. V zbore prebieha pod vedením br. farára biblická hodina pre dospelých ako aj pre mládež. Zborový spevokol v počte 15 členov vedie brat farár.

 

Vykonané práce: v roku 2008 neprebehla väčšia oprava.

Pripomienky zboru: pohrebný spevník, odvody do Podporného fondu sa zvyšujú, ale priemerná mzda sa nezvyšuje, otázka Maďarskej reformovanej cirkvi

Odpoveď: seniorát tlmočil potrebu vydania pohrebného spevníka. Na základe zákona 3/ 2005 je platba do podporného fondu viazaná na minimálnu mzdu, za voliča sa odvádza pol percenta minimálnej mzdy platnej ku 1. januáru daného roka. Ústavu Maďarskej reformovanej cirkvi Synoda v apríli 2009 neprijala.

 

5 ) Košice – Slovenský zbor

Termín:  3. mája  2009 v Košiciach

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík , M. Hamari

Slúžiaci duchovní  v roku 2008: Jaroslav Széles, Erika Domonkošová, Dušan Brna

Kurátor:   Jolana Čopová

Kantor: Gabriel Szakál

 

 

Košice – slovenský zbor

Počet členov

502

Návštevnosť bežná nedeľa

150 – 200

Návštevnosť bežná nedeľa v %

29 – 39 %

Návštevnosť veľké sviatky

450 – 500

Návštevnosť veľké sviatky v %

89 – 99 %

Krst

26

Pohreb

25

Sobáš

21

Konfirmovaní

18+ 16 dospelých

 

Tento zbor je prvýkrát súčasťou seniorskej správy, keďže len na sklonku minulého roka prestúpili do nášho seniorátu.

Služby Božie – dvakrát  v nedeľu , raz v bežnom týždni, a tri – krát  v kajúcom týždni.

Náboženstvo vyučoval brat farár s br. kaplánom na troch ZŠ (Belehradská, Požiarnická, Novomeského)  celkovo v troch skupinách. Detskú besiedku viedli Lenka Terpová a Marika Kaduková. Biblickú hodinu pre dospelých vedie s. farárka, biblickú hodinu pre mládež br. farár. Zborový spevokol pomenovaný po našom reformátorovi Jánovi Kalvínovi v počte 14 členov vedie Gabriel Szakal. Zbor má veľmi kvalitnú a pútavú internetovú stránku, okrem toho vydáva 4-krát ročne zborový časopis.

 

Vykonané práce: V roku 2008 neprebehla väčšia oprava  hmotného majetku zboru.

Pripomienky zboru:  matriky, členstvo v zbore podľa miesta trvalého pobytu, rovnoprávnosť cirkevných sobášov, volebné obdobie duchovných.

Odpoveď: matriky sa dajú objednať vo vydavateľstve ECAV Tranoscius,  podmienky členstva v zbore môže zmeniť iba synoda, rovnoprávnosť sobášov sa môže riešiť iba na vyššej úrovni ako seniorát, o návrhu na zmenu súčasného zákona o voľbách bude dnes ešte rokovať, seniorátna rada návrh zboru na skrátenie volebného obdobia duchovného podporila

 

6 ) Lastovce

Termín:  30. apríla  2009

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík , M. Sláviková

Slúžiaci duchovní  v roku 2008: Samuel Knežo, Ditta Stašová, Martina Onoferová

Kurátor:   Ladislav Záboly

Kantor:    Martina Onoferová

 

 

Lastovce

Počet členov

38

Návštevnosť bežná nedeľa

12

Návštevnosť bežná nedeľa v %

31 %

Návštevnosť veľké sviatky

30

Návštevnosť veľké sviatky v %

78 %

Krst

Pohreb

Sobáš

Konfirmovaní

 

Služby Božie – raz  v nedeľu , v kajúcom týždni, advente a pôste 1-krát. Náboženstvo na pôde zboru viedla s. kaplánka.

 

Vykonané práce: úprava interiéru kostola v rozsahu cca 70 000 SK. Sokeľ, kazateľnica, farárska lavica, dobetónovanie podlahy, dlažba na schodoch pred kostolom.

Pripomienky zboru:  informujú o zmene nájomcu pôdy, reštitúcia časti cintorína.

Odpoveď: nájomná zmluva bola upravená a podpísaná aj štatutárom zboru, reštitučné problémy sa riešia v súčinnosti s kanceláriou synody.

 

7 ) Milhostov

Termín:  7. máj  2009

Vizitačná delegácia: J. Brecko,  M. Slávikova

Slúžiaci duchovní  v roku 2008: Marianna Sláviková

Kurátor:   Mária Záhorská

Kantor:    Bartolomej Vinc

 

 

Milhostov

Počet členov

110

Návštevnosť bežná nedeľa

38

Návštevnosť bežná nedeľa v %

34 %

Návštevnosť veľké sviatky

80

Návštevnosť veľké sviatky v %

72 %

Krst

Pohreb

2

Sobáš

Konfirmovaní

 

Služby Božie – raz  v nedeľu , v kajúcom týždni 1-krát. Náboženstvo na ZŠ Vojčice vedie s. farárka. V zbore majú aj biblickú hodinu a aj biblickú hodinu pre presbyterov. Mládež chodieva na biblickú hodinu do Sečoviec.

 

Vykonané práce: v roku 2008 neprebehla väčšia oprava  hmotného majetku zboru.

Pripomienky zboru:   žiadne

 

8 ) Nižný Žipov – Čeľovce  ( Egreš)

Termín:  10. mája  2009 v Nižnom Žipove

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík , S. Knežo

Slúžiaci duchovný  v roku 2008:  Anna Hisemová

Kurátori: Ján Kaduk, Imrich Sokoli

Kantor: nie je, spev vedie p. farárka.

 

 

Nižný Žipov

Čeľovce

Počet členov

70

71

Návštevnosť bežná nedeľa

45

35

Návštevnosť bežná nedeľa v %

64 %

49 %

Návštevnosť veľké sviatky

70 – 80

70

Návštevnosť veľké sviatky v %

100 – 114 %

98%

Krst

2

Pohreb

1

Sobáš

2

1

Konfirmovaní

1

1

 

Služby Božie v oboch zboroch – raz v nedeľu a dvakrát  v kajúcom týždni, advente a pôste.

V Nižnom Žipove raz v týždni biblická hodinu. Náboženstvo s. farárka vyučuje v Nižnom Žipove na pôde zboru, v Egreši sa náboženstvo vyučovalo na obecnom úrade.  V Nižnom Žipove s. farárka počas roka zvykne navštíviť každú rodinu.

 

Vykonané práce: v roku 2008  sa v kostole v Čeľovciach opravilo čalúnenie lavíc.

Pripomienky zboru:  žiadne

 

9 ) Novosad, Kožuchov, Zemplínske Jastrabie

Termín:  13. mája  2009 v  Kožuchove

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík , J. Tabačková

Slúžiaci duchovný  v roku 2008:  Alžbeta Maková

Kurátori: František Zamba, Gejza Kover, Helena Zambová

Kantor: Lýdia Maková

 

 

Novosad

Kožuchov

Zemplínske Jastrabie

Počet členov

67

54

57

Návštevnosť bežná nedeľa

20

35

20

Návštevnosť bežná nedeľa v %

29%

64%

35%

Návštevnosť veľké sviatky

45 – 50

50

50

Návštevnosť veľké sviatky v %

67 – 74 %

92%

87 %

Krst

1

1

Pohreb

2

3

2

Sobáš

1

Konfirmovaní

 

Služby Božie vo všetkých zboroch  – raz v nedeľu, raz v bežnom týždni, v kajúcom týždni, advente a pôste 2-krát do týždňa.

Spoločná  biblická hodina sa raz v týždni konala v Novosade. Sestra farárka vyučovala náboženstvo na ZŠ v Novosade v dvoch skupinách, v Kožuchove a Z. Jastrabí po jednej skupine na pôde zboru. Detskú besiedku v Novosade podľa odsúhlaseného plánu vyučovala Lenka Višňovská.

 

Vykonané práce: v budove bývalej školy v Z. Jastrabí previedol nájomca celkovú rekonštrukciu.

Pripomienky: problém reštitúcie v Kožuchove.

Odpoveď: Rieši sa v súčinnosti s kanceláriou synody.

 

10 ) Sečovce

Termín:  14. máj  2009

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J. Janovčík, S. Knežo

Slúžiaci duchovní  v roku 2008: Marianna Sláviková

Kurátor:   Gejza Hallér

Kantor:    Ružena Gazdová

 

 

Sečovce

Počet členov

144

Návštevnosť bežná nedeľa

60 – 70

Návštevnosť bežná nedeľa v %

41 – 48%

Návštevnosť veľké sviatky

110

Návštevnosť veľké sviatky v %

76 %

Krst

1

Pohreb

5

Sobáš

1

Konfirmovaní

1 dospelý

 

Služby Božie – raz  v nedeľu, raz v bežnom týždni, v kajúcom týždni 1 – 2-krát. Náboženstvo na ZŠ Vojčice vedie s. farárka. V zbore majú 5 biblických hodín: dôchodcovia, stredná generácia, tridsiatnici, mamičky s deťmi, mládež. Pri vedení biblických hodín pomáhajú s. farárke jej manžel Ľubomír Slávik a s. Emília Kovaľová . Náboženstvo na základných školách vyučuje s. farárka v 3 skupinách, v zbore sú aj dve skupiny detskej besiedky. Pri vedení detskej besiedky sa pravidelne strieda osem sestier. V zbore fungoval aj bilingválny klub detí, kde pracovala lektorka z USA Mary Houck, v nedeľu poobede bol v ZŠ  športový klub detí, viedol ho J. Macho.

 

Vykonané práce: prípravne práce pri rekonštrukcii  suterénu zborového domu. Zbor zakúpil dva pozemky v okolí fary aj s budovou.

Pripomienky zboru:   žiadne.

 

11 ) Skároš

Termín:  17. máj  2009

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J. Janovčík, A. Hisemová

Slúžiaci duchovní  v roku 2008: Ján Semjan

Kurátor:   Július Kováč

Kantor:    Ján Semjan

 

 

Skároš

Počet členov

65

Návštevnosť bežná nedeľa

35

Návštevnosť bežná nedeľa v %

53 %

Návštevnosť veľké sviatky

70

Návštevnosť veľké sviatky v %

107 %

Krst

Pohreb

3

Sobáš

Konfirmovaní

 

Služby Božie – v nedeľu dvakrát, v kajúcom týždni dvakrát.  Náboženstvo na ZŠ v Skároši vyučuje s. Oľga Janošíkova, detskú besiedku vedú sestry Kováčové.  Br. farár vedie biblickú hodinu pre dospelých, pre mládež a zároveň aj spevokol v počte 10 členov.

 

Vykonané práce: na budovu fary sa zakúpili plastové okná a previedlo sa spevnenie strešnej konštrukcie.

Pripomienky zboru: poďakovanie br. farárovi za príkladnú starostlivosť,  nejednotné účtovníctvo, nespokojnosť s priebehom volieb, kde došlo k porušeniu zákona, čo sa prieči kresťanskej morálke.

Odpoveď: nejednotnosť účtovníctva sa rieši návrhom štatútu o správe zborových financií, ktorý je dnes súčasťou programu.

Generálny cirkevný súd konštatoval isté porušenie zákona pri voľbách, ale šetrením zistil, že porušenie zákona, ku ktorým v dvoch prípadoch došlo, neovplyvnilo výsledky volieb. Hlasovací lístok michalovského zboru nariadil generálny súd pripočítať k výsledkom volieb, ktoré však ani po pripočítaní hlasov michalovského zboru neboli zmenené.

12 ) Svinica  – Nižná Kamenica

Termín:  20. mája  2009 vo Svinici

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J. Semjan

Slúžiaci duchovný  v roku 2008:  Daniel Kostszanszký

Kurátori: Vojtech Molnár, Ondrej Gondoľa

Kantor: nie je, spev viedol br. farár.

 

 

Svinica

Nižná Kamenica

Počet členov

79

10

Návštevnosť bežná nedeľa

40

8

Návštevnosť bežná nedeľa v %

5O%

80 %

Návštevnosť veľké sviatky

55

8

Návštevnosť veľké sviatky v %

69%

80%

Krst

1

Pohreb

Sobáš

Konfirmovaní

2

 

Vo Svinici služby Božie v nedeľu raz, v kajúcom týždni 3-krát.

Detskú besiedku vyučoval p. farár. V Nižnej Kamenici sa konali iba služby Božie 1-krát do mesiaca.

 

Vykonané práce: v roku 2008  sa v oboch zboroch nepreviedla žiadna väčšia oprava.

Pripomienky zboru:  počítače na farské úrady,  pán farár avizoval žiadosť o uvoľnenie zo služby, chce však ešte rok bývať na fare.

Odpoveď: ceny počítačov v posledných rokoch tak klesli, že väčšinou si ich zakúpili duchovní sami, resp. v niektorých prípadoch ich zakúpili zbory. Sen. rada vymenovala od 1. augusta 2009  za zastupujúceho duchovného J. Szelesa, a tak pokiaľ s tým zbor súhlasí, nie je problém s tým, že brat farár  Kostszanszký ostal bývať na fare. V prípade, že v budúcnosti bude potrebné umiestniť absolventov teológie však daná situácia dostane nový rozmer. V nedeľu 9. augusta 2009 sa zbor za účasti predsedníctva seniorátu poďakoval br. Kostszanskému za jeho službu a do zboru bol uvedený nový administrátor.

 

13 ) Trebišov, Hrčeľ-Kysta

Termín:  24. mája  2009 v  Hrčeli

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík , M. Sláviková

Slúžiaci duchovný  v roku 2008:  Janette Knežová

Kurátori: Tibor Varga, Rudolf Balogh, Milan Baňačkai

Kantor: Oktávia Marcinčáková (Trebišov), s. farárka ( Hrčel, Kysta)

 

 

Trebišov

Hrčel

Kysta

Počet členov

230

84

71

Návštevnosť bežná nedeľa

80 – 90

23 – 25

35

Návštevnosť bežná nedeľa v %

34 – 39%

27 – 29%

49%

Návštevnosť veľké sviatky

120

35 – 40

50

Návštevnosť veľké sviatky v %

52 %

41 – 47%

70%

Krst

5 + 1 dosp

1

2

Pohreb

1

2

3

Sobáš

3

Konfirmovaní

 

Služby Božie vo všetkých zboroch  – raz v nedeľu, raz v každom týždni. Biblické hodiny pre dospelých a mládež sa konali pravidelne v Trebišove, v Hrčeli a Kyste striedavo so službami Božími. Sestra  farárka vyučovala v Trebišove  jednu skupinu  náboženstva na ZŠ, jednu na pôde zboru. V nedeľu popoludní mávali detské služby Božie. V Hrčeli a Kyste vyučovala s. farárka  náboženstvo na pôde zboru. Všetky tri zbory raz za čas majú spoločné služby Božie, čo veľmi pekne prehlbuje spoločenstvo medzi nimi.

 

Vykonané práce: v Trebišove zakúpili nové stoličky, v Hrčeli nová dlažba, oplotenie, v Kyste farbenie oplotenia.

Pripomienky:  Kysta problém nevyčerpania podpory z podporného fondu v danom termíne ( 3 mesiace) kvôli nedostatku zdrojov.

Odpoveď: zbor môže požiadať o pôžičku, ale môže požiadať o predlženie doby na realizáciu. Na druhej strane je dôležité pri príprave projektu vychádzať z reálnych možností, aby nebol veľký rozdiel medzi očakávanou a pridelenou podporou. Zbor v Kyste to však nakoniec zvládol, a náročnú rekonštrukciu dokázali v lete 2009 previesť.

 

14 ) Trstené pri Hornáde

Termín:  27. máj  2009

Vizitačná delegácia: J. Brecko, A.Maková

Slúžiaci duchovní  v roku 2008: Ján Semjan administrátor, Samuel Knežo – kaplán

Kurátor:   Danica Šeňová

Kantor:    Danica Šeňová

 

 

Trstené pri Hornáde

Počet členov

73

Návštevnosť bežná nedeľa

15

Návštevnosť bežná nedeľa v %

20 %

Návštevnosť veľké sviatky

25 – 30

Návštevnosť veľké sviatky v %

34 – 41 %

Krst

1

Pohreb

1

Sobáš

Konfirmovaní

 

Služby Božie – v nedeľu raz, v  týždni raz.  Náboženstvo na ZŠ v Trstenom pri Hornáde vyučoval  br. kaplán, na pôde zboru vyučovala náboženstvo s. Danica Šeňová

 

Vykonané práce: čiastočná oprava strechy kostola, zasklenie okien na fare.

Pripomienky zboru: žiadajú prítomnosť sen. kurátora alebo jeho zástupcu na vizitáciách, br. kaplán požiadal o uvoľnenie zo služby v zbore.

Odpoveď: brat sen. kurátor sa zúčastnil na 13-tich vizitáciách zo siedmich,  účasť na vizitácii v Trstenom musel náhle  kvôli pracovným povinnostiam odvolať, pre krátkosť času sa nepodarilo zohnať náhradu. Br. kaplánovi sen. rada vyhovela, práve zajtra sa mu c. z. Trstene poďakuje pri príležitosti ukončenia jeho služby v zbore.

 

15 ) Tušice  – Horovce

Termín:  7. júna  2009 v Tušiciach

Vizitačná delegácia: M. Hamari J. Tabačková

Slúžiaci duchovný  v roku 2008:  Juraj Brecko

Kurátori: Bohuš Jakuboc, Mária Rusinkovičová

Kantor: Jarmila Šimková

 

 

Tušice

Horovce

Počet členov

418

99

Návštevnosť bežná nedeľa

120

35

Návštevnosť bežná nedeľa v %

28%

35%

Návštevnosť veľké sviatky

250

57

Návštevnosť veľké sviatky v %

59%

57%

Krst

3

6

Pohreb

5

2

Sobáš

2

Konfirmovaní

8

 

V Tušiciach služby Božie v nedeľu dva razy, v kajúcom týždni, advente a pôste dvakrát.

4 biblické hodiny: staršie ženy, mladšie ženy, zborová a pre mládež. Duchovnému pri ich vedení pomáhajú Anna Jančová, Lenka Brecková, Jana Čačková, Jarmila Šimková Náboženstvo sa vyučuje na ZŠ Tušická Nová Ves, dve skupiny vyučuje duchovný, jednu skupinu Lenka Brecková. Detskú besiedku vedie Valéria Vaľovská.

V Horovciach sú služby Božie v nedeľu raz, v kajúcom týždni, advente a pôste dvakrát. V bežnom týždni sa koná 1-krát biblická hodina.  Pod vedením kantorky Jarmily Šimkovej pracuje 20-členný spevokol a menšia mládežnícka hudobná skupina Zjav 19,5. Misijná sekcia presbytéria organizovala 8 stretnutí pre starších členov zboru.

 

Vykonané práce:
Tušice:  oprava  fasády kostola, zhotovili nové bočné dvere do kostola, odvodnenie kostola.
Horovce: dokončenie rekonštrukcie strechy kostola, zhotovenie nových lavíc.

Pripomienky:  osvedčilo sa rozdelenie presbytéria na jednotlivé komisie, z ktorých každá  sa stará o naplnenie dohodnutých úloh.

Odpoveď: pripomienku, resp. návrh predniesol br. farár, ktorý je zároveň aj seniorom. Rozdelenie presbytéria na komisie je užitočným nástrojom zefektívnenia práce presbytéria.

 

16 ) Vajkovce –- Rozhanovce – Beniakovce

Termín:  28. mája  2009  vo Vajkovciach

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J.  Janovčík

Slúžiaci duchoný  v roku 2008:  Marián Hamari

Kurátori: Rudolf Fazekaš, E. Hrehorová, Ľ. Halás

Kantor: Ján Janovčík, Denisa Hrehorová

 

 

Vajkovce

Rozhanovce

Beniakovce

Počet členov

216

62

56

Návštevnosť bežná nedeľa

50

20

25

Návštevnosť bežná nedeľa v %

23%

32 %

44%

Návštevnosť veľké sviatky

150

3O – 35

30 – 35

Návštevnosť veľké sviatky v %

69 %

48 – 56%

53 – 62%

Krst

2+ 1 konf

Pohreb

2

Sobáš

Konfirmovaní

6

1

 

Vo Vajkovciach služby Božie v nedeľu dvakrát, cez týždeň raz, v kajúcom týždni dvakrát. Brat farár vedie biblickú hodinu pre mládež a raz mesačne biblickú hodinu pre presbyterov. V Rozhanovciach a Beniakovciach sú služby Božie každú druhú nedeľu dopoludnia, striedavo s ECAV. Brat farár vyučuje náboženstvo na troch školách v celkovo troch skupinách. Detskú besiedku vedie Gabriela Papcúnová, 15-členný spevokol pracuje pod vedením Jána Janovčíka. V Beniakovciach je besiedka spoločná s ECAV, vedú ju Zdenka Behúnová a Erika Paľová.

 

Vykonané práce: vo Vajkovciach nový chór a dvere, rozsah cca 230 000 Sk. V Rozhanovciach sa v spolupráci s ECAV stavia nový kostol, v roku 2008 sa podarilo prekryť strechu medeným plechom.

Pripomienky:  žiadne

 

17 ) Ždaňa

Termín:  3. jún  2009

Vizitačná delegácia: J. Brecko, J. Janovčík, S. Abosiová

Slúžiaci duchovní  v roku 2008: Ján Semjan

Kurátor: Vojtech Végh

Kantor:  Ján Semjan

 

 

Ždaňa

Počet členov

198

Návštevnosť bežná nedeľa

70 – 80

Návštevnosť bežná nedeľa v %

35 – 40 %

Návštevnosť veľké sviatky

90 – 95

Návštevnosť veľké sviatky v %

45 – 47 %

Krst

2

Pohreb

5

Sobáš

1

Konfirmovaní

6

 

Služby Božie – v nedeľu dvakrát, v kajúcom týždni dvakrát.  Náboženstvo na ZŠ v Ždani vyučovala  s. J. Bittóvá v troch skupinách, takisto vedie aj detskú besiedku. Br. farár vedie biblickú hodinu pre dospelých, pre mládež a zároveň aj spevokol v počte 10 členov. V zbore sa v roku 2008 konala exmisia Martiny Onoferovej do kaplánskej služby.

 

Vykonané práce: pokračovala výstavba fary v rozsahu cca 280 000 Sk, kúrenie, maľba, pivnice. V modlitebni sa dala nová podlaha a taktiež sa previedla maľba.

Pripomienky zboru:  pedagogické vzdelanie katechétov, vyučovacie osnovy, nespokojnosť s priebehom volieb, ktoré neprebehli v kresťanskom duchu, nesúlad medzi volebným zákonom a štatútom.

Odpoveď: k priebehu volieb to isté, čo k pripomienke zboru Skároš, čo sa týka nesúladu medzi volebným zákonom a štatútom,  je možné podať konkrétny podnet na synodu, vyučovacie osnovy boli v tomto školskom roku duchovným rozposlané.

 

 

Súhrnné údaje za OH seniorát

 

 

Ondavsko – hornádsky seniorát

Počet členov

4101

Návštevnosť bežná nedeľa

1413 – 1547

Návštevnosť bežná nedeľa v %

34 – 37%

Návštevnosť veľké sviatky

2612 – 2715

Návštevnosť veľké sviatky v %

63 – 66 %

Krst

77

Pohreb

78

Sobáš

41

Konfirmovaní

107

Počet voličov

3213

 

 

 

2. Biblická úvaha

V duchovnej časti tejto správy by som rád zdôraznil tri veci.

Biblické hodiny

V súvislosti so službou seniora ma  oslovuje biblický  verš: „… tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.“ (Žalm 50,23). Odkiaľ sa dozvieme, aká cesta je tá správna? Ako reformovaní kresťania vieme odpovedať na túto otázku. Správna cesta je opísaná v Biblii. Vizitácie však  ukazujú, že len veľmi málo našich veriacich sa zúčastňuje biblických hodín, vo viacerých zboroch sa biblické  hodiny vôbec nekonajú. Tým sa však sami ochudobňujeme o Božie požehnanie. Chcem apelovať na to, aby sa v zboroch konali biblické hodiny, aby sme na nich  poriadne študovali Božiu cestu, ktorá nás privedie k požehnaniu.  Všimnime si aj my, čo hovorí apoštol Pavol Timoteovi:  Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa (to) naučil, a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.(2 Tim 3,14 – 17).

Navzájom sa počúvať

Súčasťou vizitácií sú aj pripomienky zboru, ako aj pripomienky vizitátorov. V tejto súvislosti sa pozrime na nasledovný biblický text: Vy si však nedajte hovoriť: Majster! lebo jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte: „Otec! lebo jeden je váš Otec, ten nebeský; a nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo jeden je váš Vodca, Kristus. A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom. Kto sa povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. (Mt 23,912)“ Tento úsek okrem iného nám hovorí aj to, aby sme sa navzájom počúvali, aby sme brali vážne svoje pripomienky. Spolu s bratom seniorálnym kurátorom chceme mať k vám otvorené srdcia, správať sa k vám ako bratia, bez povýšenectva.

Preto sme sa  aj všetkými vašimi pripomienkami vážne zaoberali, a pokiaľ  to bolo v kompetencii seniorátu, snažili sme ich vyriešiť. Na druhej strane, v bratskej láske vás žiadame, aby ste rovnako vážne brali aj naše pripomienky.

Aby sme v senioráte nažívali ako bratia  a sestry, ktorí sa budú navzájom počúvať.

Zapojenie sa do misijnej práce

Štatistika ukazuje, že počas bežnej nedele je v našich zboroch prítomných 33 – 37% našich členov, počas veľkých sviatkov je ich  prítomných cca 63 – 66%. V našom senioráte ten rozdiel predstavuje asi 1200 osôb. Za týmto číslom  sa skrývajú konkrétni ľudia, žijúci medzi nami, ktorých poznáte. Naši príbuzný, známi, susedia… To je naše najbližšie misijné pole. Oslovme týchto ľudí. Povzbudzujme ich k aktívnejšej , uvedomelej viere. Títo ľudia počas veľkých sviatkov pristúpia aj k Večeri Pánovej, kde sa však okrem iného aj zaviažu k aktívnemu kresťanskému životu, teda niečo Pánu Bohu aj sľúbia.  Pripomeňme im závažnosť sľubov Pánu Bohu.  Písmo hovorí totiž veľmi jasne: Neprenáhli sa ústami
a srdce nech sa ti nenáhli vyriecť slovo pred Bohom;  lebo Boh je na nebi a ty si na zemi.
Preto nech je málo tvojich slov. Sen prichádza z mnohej únavy a hlas blázna s mnohými slovami. Ak dáš sľub pred Bohom, nemeškaj splniť ho,
lebo On nemá záľubu v bláznoch: čo sľúbiš, to aj splň! Radšej nesľubuj, akoby si mal sľúbiť, a nesplniť
.“ (Kaz 5,1-4).

Záver

Snažme sa navštevovať a rozbiehať biblické hodiny, počúvajme sa navzájom a misijne pristupujem k našim pasívnejším členom. Realizovať tieto tri veci nebude ľahké. Ale ako hovorí Písmo: „Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok.“(Príslovia 14,23).

Cesta Božia je cesta náročná. Hospodin nám ponúka zadarmo svoju milosť, ale Jeho milosť predsa nie je lacná. Vedie nás k obetavosti a usilovnosti. Bez toho to nepôjde. Bez toho nemôžeme čakať Božiu pomoc a požehnanie.

„… tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.“ (Žalm 50,23).

Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *