Oblečení a vystrojení

Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka, príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“(Lk 12,40:)

Dnešné svedectvo Pána Ježiša, začína slovami: „Majte bedrá opásané a sviece horiace“ (Lk 12,35). Táto veta ukazuje na pripravenosť, ktorá umožní človeku, keď príde čas, konať. Výraz – mať bedrá opásané a sviece horiace – znamená, byť oblečený a vystrojený. Príklad nájdeme u lekárskej záchrannej služby. Ten, kto má službu, musí byť oblečený a mať po ruke nástroje a dobre pripravené auto s dostatkom benzínu. Ako by to vyzeralo, ak by v prípade potreby záchranári neboli oblečení, nevedeli by nájsť lekársky kufrík a cestou k zranenému by museli ešte natankovať. Pán Ježiš prípravu na svoj návrat ilustruje dvoma príkladmi.

Prvý sa týka, sluhov, ktorý čakajú na návrat svojho pána zo svadby. Svadby zvyčajne trvajú dlho do noci, a nedá sa ani dnes presne určiť, kedy sa človek zo svadby vráti. Povinnosťou sluhov je však byť pripravenými,a keď pán príde, pomôcť mu. Majú byť teda oblečení, a keďže v tom čase, nebola elektrina, mali mať aj horiace sviece, aby sa v nočnom čase dokázali o pána postarať.

Za zodpovednú prípravu ich pán odmení: „Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť; amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať.“ (Lk12,37) Pán Ježiš Kristus častou používal príklady zo života – podobenstvá, aby vysvetlil duchovné pravdy. Bežný život však nedokáže vystihnúť bohatstvo Božej pravdy a milosti. V bežnom živote by pán po návrate zo svadby svojich sluhov neobsluhoval. Bol by síce spokojný, že sa o neho postarali, ale že by ich posadil za stôl, a obsluhoval ich ? Nuž to sa nestáva. Pána Ježiš túto skutočnosť na inom mieste pripomenul svojim učeníkom – Lk 17, 7 – 10. V týchto slovách Pán Ježiš napomína učeníkov, aby neboli namyslení na svoju prácu a uvedomovali si, že urobili len a len svoju povinnosť. Iná vec je, že Pán Ježiš sa ku veriacim nespráva ako ku sluhom,ale ako ku svojim priateľom: „Vy ste moji priatelia, ak konáte , čo vám prikazujem;“ (Jn 15,14) Tak aj slová „amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať „už neopisuje bežné jednanie pána, ktorý sa vracia domov, ale konanie nášho Spasiteľa pri Jeho príchode.“

Keď sa vráti, tak sa postará o všetkých, ktorí budú pripravení na Jeho návrat. Ako sme počuli v lekcii, vtedy sa začne veľká svadba – svadba Baránkova. Ján píše aký pokyn dostal od anjela: „Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie.“ (Zj 19,9) Pri týchto slová si môžeme uvedomiť nádherný súlad so slovami Pána Ježiša v dnešnom oddieli: „A keby prišiel o druhej stráži (medzi 21.00 -24.00) alebo o tretej (medzi 00.00 -03.00) a nájde ich bdieť, blahoslavení sú.“ (Lk12,38). Ten, kto bude pripravený na Kristov návrat bude blahoslavený. Blahoslavený je aj ten, kto je pozvaný na svadbu Baránkovu.

Druhý príklad, ktorým nás dnes Pán Ježiš povzbudzuje k príprave na svoj návrat, nás na prvé počutie trochu zarazí: „Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu.“ (Lk 12,39) Hneď po týchto slovách však Pán Ježiš hovorí: „Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka, príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ (Lk 12,40) Príchod zlodeja má s príchodom Pána Ježiša spoločné len a len to, že bude prekvapením. Inak sa príchod zlodeja a Pána Ježiša veľmi líši, najmä v tom, že príchod zlodeja je nespravodlivý, zatiaľ čo príchod Krista bude nastolením spravodlivosti. Pán Ježiš nám však chce zdôrazniť, že Jeho príchod bude prekvapením. Vráťme sa však k hospodárovi, ktorý by sa ľahko pripravil na príchod zlodeja, ak by vedel, kedy príde. Zlodej však svoj príchod vopred neohlási. Hospodár má tak jedinú možnosť, byť pripravený na príchod zlodeja stále. Musí zaviesť opatrenia, ktoré budú platiť stále. Dôležité veci má uzamknuté, dvor stráži pes, prípadne ak na to má, tak strážnik.

Bolo by ľahké, ak by sa vedelo, kedy presne Pán Ježiš príde. Ľudia by si pekne veci naplánovali. V posledných mesiacoch by dali veci do poriadku. Zmierili by sa svojimi blížnymi, zanechali by svoje hriechy a veľmi zodpovedne by čakali na ten deň. Niektorí by si možno povedali, tak budem si budem užívať, žiť pre tento svet, niekoľko týždňov pred tým dňom učiním pokánie, a keď Kristus príde, budem pripravený.

Lenže nevieme, kedy presne Kristus príde, a tak musíme byť na Jeho príchod pripravení stále. To nám zdôrazňuje dnešný hlavný text: „Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka, príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ (Lk 12,40). Byť pripravený, znamená žiť denne poctivý kresťanský život bez vypočítavosti. Nesprávny vzťah k majetku, nás môže odvrátiť od takéhoto poctivého života. Lebo kde je náš poklad, tam bude aj naše srdce. Kráčajme úzkou cestou. Nepodarí sa nám to síce bez potknutí. Preto máme pravidelne svoje hriechy vyznávať, napravovať. Nejde však len o vyhnutie sa hriechu. Ide aj o aktívnu prácu a život pre Božie kráľovstvo. Takýmto životom naplníme slová, Pána Ježiša Krista, ktorými sme dnes začínali: „Majte bedrá opásané a sviece horiace“ (Lk 12,35)

Pán Ježiš nás potom nájde pripravených a pozve nás na svadbu Baránkovu. Amen

Kázeň odznela 12.10. 2008 v Tušiciach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *