Koronavírus – nová výzva predsedníctva našej cirkvi

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo svojom liste č. OLP12405184443 zo dňa 9. marca 2020, ako prislušný orgán, podľa § 5 ods. 4 pism. h) zákona (č. 355/2007) o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorých zákonov vo veci nariadenia opatrenia pri ohrozeni verejného zdravia z dôvodu Šírenia prenosného ochorenia COVID-19 zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám organizovat‘ a usporadúvat‘ hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10. marca 2020 do 23. marca 2020.

Na základe toho prosíme vedenie cirkevných zborov, aby v tomto období zrušili bohoslužby, biblické hodiny a iné cirkevné a spoločenské aktivity.

Pohrebné obrady – pokiaľ príslušné miestne orgány nestanovia inak – treba vykonávať naďalej a snažiť sa, s ohľadom na situáciu, kruh smútiacich obmedziť na úzku rodinu.

Prosíme Bratov a Sestry, pokiaľ je možné, využime dané možnosti médií a online platformov a osobne vôbec nezanedbávajme čítanie Písma, modlitbu, velebenie a modlitbu príhovoru ako na to napomína aj apoštol Pavol:

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí…

1 Tim 2, 1

S bratskou láskou
Vince Fekete, generálny kurátor
László Fazekas, biskup

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *