Rozlúčka s bratom farárom Jurajom Lőrincom

Ale naša otčina je v nebesiach, odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. (Filipským 1 20)

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry, vážené smútočne zhromaždenie!

Zhromaždili sme sa tu, aby sme sa dôstojne rozlúčili s Jurajom Lorincom, ref. farárom, ktorý sa narodil 20.4.1931 a Pán života a smrti ho odvolal spomedzi nás 7.9.2010. Z Božej milosti tak mohol prežiť 79 rokov, 4 mesiace a 18 dní.

Pokračujte v čítaní

Sú z nás ratolesti, alebo trpčiaky?

Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju ušľachtilou révou, vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej, potom čakal, že donesie hrozno. A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí, rozsúďte, prosím, medzi mnou a medzi mojou vinicou! Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici: Odstránim jej ohradu a spasú ju, zborím jej múr a pošliapu ju. Prípravím jej rýchly koniec: nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a tŕním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo, a tu, hľa, prelievanie krvi, na spravodlivosť, a tu, hľa, volanie o pomoc.(Izaiáš 5, 1 – 7)

Ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. (Ján 15, 5)

Azda k najkrajším podobenstvám Starého zákona patrí Pieseň o vinici. Vinica je totiž podobenstvom Božieho ľudu.

Je dosť pravdepodobné že išlo o svadobnú pieseň. Svadby vtedy vyzerali tak, že ženíchov priateľ – dnes by sme povedali družba, odprevádzal nevestu do ženíchovho domu a okolo neho išli svadobčania. Cestou všetci spievali, družba plnil úlohu predspeváka. Svadba už vtedy patrila do božskej oblasti. Ženích v tej chvíli hral úlohu kráľa, či princa, a nevesta bola princezná.

Pokračujte v čítaní

Si pripravený?

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej, tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích, vyjdite mu naproti! Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženích, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám! Ale on odvetil: Veru vám hovorím, nepoznám vás! Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa, ani hodiny, (kedy príde Syn človeka). (Matúš 25, 1 – 13)

Máte radi svadby? Ako dlho sa na nejakú svadbu pripravujete? Patríte medzi tých, ktorý sa od vzrušenia nevedia dočkať kedy celá táto slávnosť prebehne?
Ešte ako malé dieťa som sa tešila na každú svadbu, na ktorú sme boli s rodinou pozvaný. Predchádzali tomu aj náležíte prípravy: zabezpečenie nových pekných šiat, topánok, daru, pomáhanie pri pečení, upratovaní, zdobení kultúrneho domu, či kostola….

Pokračujte v čítaní

Nepríjemná úloha

Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto: Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša, odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha, pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili ľahšou. Ale Jonáš zostúpil do vnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu Bohu, azda sa Boh rozpomenie na nás, a nezahynieme. Vraveli si jeden druhému: Nože, losujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho stihlo toto nešťastie. Potom losovali a lós padol na Jonáša. Pýtali sa ho teda: Nože nám povedz, pre koho nás stihlo toto nešťastie. Aké je tvoje povolanie a odkiaľ si? Kde je tvoja vlasť a z akého národa pochádzaš? On im odpovedal: Som Hebrejec a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Vtedy sa tí mužovia náramne preľakli a povedali mu: Čo si to urobil? Tí mužovia totiž vedeli, že uteká pred Hospodinom, lebo im to povedal. Potom mu riekli: Čo máme urobiť s tebou, aby sa more pod nami utíšilo? Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi. On im odpovedal: Chyťte ma a hoďte do mora, a ono sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strhla táto veľká búrka nad vami. Tí mužovia však veslovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale nemohli, lebo more sa proti ním čoraz väčšmi búrilo. Potom volali na Hospodina: Ach, Hospodine, nedaj nám zahynúť pre život tohto muža a neuvaľ na nás nevinne preliatu krv. Lebo Ty, Hospodine, si urobil, ako sa ti páčilo. Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a ono prestalo zúriť. Tu mužov zachvátil nesmierny strach pred Hospodinom, i obetovali Mu obeť a zaviazali sa sľubmi. (Jonáš 1, 1 – 16)

Bratia a sestry. Každý z vás už určite počul príbeh o Jonášovi. Obzvlášť u detí je tento príbeh Jonáša a veľkej ryby veľmi obľúbený. Prečo je tento príbeh taký známy a obľúbený najmä u detí je práve pre jeho pútavý a jednoduchý dej.

Nato, aby sme lepšie pochopili hĺbku tejto zvesti je dobré pozrieť sa preskúmať tento príbeh zblízka. V prvom rade je dobre všimnúť si postavu a charakter proroka Jonáša. Ale tiež ďalšie postavy a súvislosti, ktoré zohrali v tomto príbehu svoju úlohu.

Pokračujte v čítaní

Dúfanie v Boha

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí, obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.
Lebo Pán nezavrhne na veky, ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske. (Žalospevy 3,22–26, 31-32)

Milí bratia a sestry. Keď sa dnes obhliadneme okolo seba, nevidíme len svet plný lásky, pokoja a mieru. Ale naopak. Dá sa povedať, že skoro všade na každom kroku sa stretávame s utrpením, trápením, nespokojnosťou, starosťami, s prírodnými katastrofami. Z televízie, z novín počúvame správy o vojnách a nepokojoch vo svete . A takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Pokračujte v čítaní

Obraz Boha v človeku

Milí mladí priatelia,

bratia a sestry v Pánovi, chcela by som začať príbehom.

V lete 2006 som sa zúčastnila zborovej praxe v zahraničí. Počas tejto praxe som bývala v rôznych rodinách. Môj kamarát Randy, u ktorých som tiež bývala si rád uťahoval z ľudí. Žiaľ nie všetci túto jeho vlastnosť chápali a príjmali pozitívne. Ja si tiež rada občas uťahujem z kdekoho a tak sa stalo, že Randy vo mne našiel dobrého súpera, ktorí mu tie jeho narážky dokázal dosť dobre vracať späť. Možno preto sa z nás aj stali takí dobrí priatelia.
Randy bol veriaci človek, ale jeho viera bola skôr taká pasívna, ale aj napriek tomu mal veľa otázok o Bohu. No, a keďže som u nich strávila dva týždne, Randy nezaháľal a zasypával ma teologickými otázkami.

Pokračujte v čítaní

Ako sa máme chovať pri modlitbe

Milí Bratia a milé sestry Písmo sväté, ktoré poslúži ako základ nášho duchovného rozjímania a ktoré by som rád vysvetlil za pomoci Ducha Svätého je napísané liste Rimanom v 8. kapitole od 24 po 28. verš:

Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nadejal? Ale ak sa nadejeme na to, čoho nevidíme, vtedy očakávame v trpezlivosti. A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo to, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý zpytuje srdcia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia.

 Vedeli ste o tom, že dnešná nedeľa sa v prvotnej cirkvi volala ROGÁTE a to znamená žiadajte a proste. Názov tejto nedele nám pripomína naliehavú potrebu modlitby v kresťanskom živote. Na túto potrebu nás upozorňuje Písmo sväté na mnohých miestach. Napríklad v 2. kapitole v skutkoch apoštolských, kde máme opis Jeruzalemského cirkevného zboru a nachádzame tam záznam, že „títo veriaci zotrvávali na modlitbách“. Apoštol Pavol vo svojom liste Rímskym kresťanom, aby boli „stáli na modlitbách“ aj Peter sa obracia na kresťanov žijúcich v diaspore „buďte na modlitbách bedliví“. Na význam a požehnanie modlitby nám poukazuje aj Jakub: Mnoho môže modlitba spravodlivo opravdová. Bratia a sestry minulý týždeň som vás v príhovore poprosil aj teraz to zopakujem, aby sme ste sa za mňa modlili a chcem vás uistiť, že aj ja sa za vás modlím. Spomenuli sme učeníkov a apoštolov Pána Ježiša a tak teraz si pripomeňme Pán Ježiša ktorý ich učil a ktorý chce aj nás dnes učiť.

Pán Ježiš Kristus prízvukoval nutnosť modlitby pre každého, kto chce byť jeho nasledovníkom, ale aj svojím vlastným príkladom ukazoval, aké majú byť naše modlitby. A týmto smerom sa nesú aj úpravy nášho textu. Tu si môžeme položiť otázku:

 Ako sa máme chovať pri modlitbe?

Ako dokážeme, že Pána Ježiša skutočne nasledujeme

Milí Bratia a milé sestry, Písmo sväté, ktoré nám poslúži ako základ nášho duchovného rozjímania ktoré by som rád vysvetlil za pomoci Ducha svätého je napísané v Lukášovom evanjeliu 10. kapitole od 38. verša po 42. verš

 A stalo sa, keď išli, že vošiel do jakéhosi mestečka. A istá žena menom Marta, prijala ho do svojho domu. A tá mala sestru, menom Máriu, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala samu obsluhovať? Povedz jej tedy, aby mi pomohla. Ale Ježiš odpovedal a riekol jej: Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci, a jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej.

Prečítaný oddiel z Božieho slova už asi všetci dobre poznáme. Je známy pretože, sme mohli v ňom počuť veľa odkazov, lebo je to oddiel z Božieho slova, ktorý sa pomerne často číta pred kvetnou nedeľou. Už aj deti v nedeľnej besiedke, alebo na hodinách náboženstva vedia text zopakovať vlastnými slovami s aplikáciou na dnes. Mňa tento text oslovil otázkou, ktorá bude základom v našom spoločnom uvažovaní:

Ako dokážeme, že Pána Ježiša Krista skutočne nasledujeme?

Pokračujte v čítaní

Ježiš je Boží Syn

Milí Bratia a milé sestry, Písmo sväté, ktoré nám poslúži ako základ nášho duchovného rozjímania ktoré by som rád vysvetlil za pomoci Ducha svätého je napísané v Matúšovom evanjeliu 17 kapitole od 1.verša po 9. verš:

A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela ako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš zhovárajúc sa s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stany: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte! A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi. A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa! A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. A keď schádzali s toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal: Nepovedzte nikomu o tom videní, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych!

Pokračujte v čítaní

Pán Ježiš ochotne berie na seba utrpenie

Milí Bratia a milé sestry, Písmo sväté, ktoré nám poslúži ako základ nášho duchovného rozjímania ktoré by som rád vysvetlil za pomoci Ducha svätého je napísané v Jánovom evanjeliu 12. kapitole od 23. verša po 33. verš:

Ale Ježiš im odpovedal a riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. Ameň, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho užitku. Kto má rád svoju dušu, ztratí ju, a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje; a kde som ja, tam bude aj môj služobník. A jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť Otec. Teraz je moja duša rozrušená, a čo mám povedať: Otče, vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veď preto som prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno! Vtedy prišiel hlas z neba: Aj som oslávil aj zase oslávim. Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní zase hovorili: Anjel mu čosi hovoril. Ježiš odpovedal a riekol: Nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. Teraz je súd tohoto sveta; teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté. A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ale to hovoril dávajúc na znanie, akou smrťou mal zomrieť.

Pokračujte v čítaní