Životopis Juraja Lőrinca

Pripravený pracovať v cirkvi sa prihlásil na cirkevnú školu pre nižšie duchovenstvo v Košiciach. Po jej ukončení pracoval ako katechéta v Záhore a Pinkovciach. Po dvoch rokoch práce nastúpil na Komenského bohosloveckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, ktorú ukončil v roku 1957. Po vykonaní prvej skúšky duchovenskej spôsobilosti bol pridelený za seniorátneho kaplana do Michaloviec, následne do Košíc a zase do Michaloviec. V roku 1958 sa oženil s manželkou Blaženou, s ktorou prežil 52 požehnaných rokov. Narodili sa im 2 dcéry Janka a Editka.

Po vykonaní druhej duchovenskej skúšky v roku 1960 nastúpil ako farár do reformovaného kresťanského zboru v Zemplínskom Jastrabí a Kožuchova. V roku 1970 sa presťahoval na uvoľnenú faru do Novosadu a odtiaľ obsluhoval uvedené zbory ešte 28 rokov. Službu, ktorá mu bola zverená konal zodpovedne podľa 1Kor. 9,22-23: „slabým bol som slabý, aby som slabých získal, všetkým bol som všetko , aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom.“

Počas 38 ročnej služby v cirkvi mimo šírenia evanjelia konal aj iné práce. Slúžil v troch zboroch a na každom z nich vykonal 2x generálnu opravu kostola. Z moci štátu bola vykúpená 17 rokov stará budova fary v Novosade, tak musel vybudovať novú faru, čo nebolo jednoduché pre malé zbory kde pôsobil.

K menej príjemným spomienkam patrí:

  • Zastavenie budovania fary v Zemplínskom Jastrabí
  • Zastavenie činnosti vo fílii Brehov v maďarskom jazyku
  • Zastavenie činnosti vo fílii Hraň

To všetko z rozhodnutia cirkevnej vrchnosti.

Svoju aktívnu službu ako farár ukončil ako konsenior OH seniorátu. Do dôchodku odišiel v roku 1996 a ďalej pôsobil bez nároku na odmenu na tých istých zboroch. Za určitý čas ešte zastupoval v zboroch Lastovce, Kazimír a Brezina.

Posledné bohoslužby vykonal na Silvestra 1998, pri ktorých sa s veriacimi a obecným zastupiteľstvom dôstojne rozlúčil. Následne sa presťahoval s manželkou do Košíc k dcére Janke s vďakou Pánu Bohu za jeho požehnanie a milosť, ktorá ho až doteraz sprevádza.

Opustil nás 7.9.2010 ráno o 8.15 hod.

„Teraz prepúšťaš ,Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie.“ (Lk 2, 29-30)