Tretia morová rana

Text: 2Tim 3:1-13 , 2 Mojž 8:12-15

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi

Som presvedčený, že si uvedomujete, aké ťažké musia byť pre človeka posledné dni, najmä keď trpí vážnou chorobou, bolesťou, vysokou horúčkou, a skľúčenosťou.

V svetle Biblie je proroctvo, že rovnaké okolnosti budú pripisované v posledných dňoch celému svetu. Spojenie „v posledných časoch“ znamená v biblickom význame čas, v ktorom teraz žijeme. Náš čas sa stane veľmi náročným. Možno vzápätí myslíte na vojny , násilie, choroby, hladujúcich, zemetrasenia, cunami.

Ale Biblia trvá na tom, aby ste mysleli inak. Katastrofy prídu, to je isté. Ale to je len začiatok a nie záver kapitoly. Obrovské nebezpečenstvo predsa len nie je skryté v katastrofách, ale v našich vlastných srdciach.
Tak prečo sú posledné dni také obťažné?

Bolestne nám to Pavol vysvetľuje takto: ľudia sú egocentrickí, chamtiví po peniazoch, sebestační, arogantní. Vezmime si povahu tohtoročnej krízy. Je to naozaj ekonomická kríza? Nie radšej morálna kríza? Či azda len finančno – technická stránka je nesprávna? Alebo sa deje niečo so srdcom a myslením ľudí? Dravosť (Chamtivosť) tu bola celé roky, takže sa zdá, že je to dobré pre ekonomiku, ale stalo sa to katastrofou. Už Pavol zaznamenal toto: egoizmus a chamtivosť budú činiť posledné dni veľmi ťažkými. Áno, a keď sa toto všetko stane, potom je vina na Bohu. Pavlova výpoveď o takomto obvinení je: že ľudia sú nezmieriteľní a ohovárajúci : doslovne diabolskí.

Ľudia sú diabli, stávajú sa kópiou zlých duchov. Napádajú zbory, presadzujú samých seba vo všetkých rodinách, a podmaňujú si ženy ( v zmysle 2 Tim 3,6 – v slov preklade Pisma je tam slovo žienky ). Ak si ich vezmeme na mušku, vykazujú pokryteckú oddanosť, ale pritom si neuvedomujú silu skutočnej oddanosti.

V tejto súvislosti Pavol zrazu ukazuje k Janisovi a Jambresovi , kúzelníkom z Egypta. Oni sú pokladaní za príklad ľudí, ktorí vzdorujú pravde v zbore. Majú chorého ducha, ich myslenie je kontaminované, zamorené, a ich viera je totálne nevierohodná, nespoľahlivá.
Ich viera nemôže obstáť v teste na otázku v zmysle: „sú oni kresťania len podľa mena“?

Môžem sa spýtať. Možno ty sám si v spároch chamtivosti, a chceš ignorovať (aj vo význame byť neznalý) vyučujúce slovo Pavlovo? No je lepšie, keď sústredíte svoju plnú pozornosť na jeho slová.

Takže budete premáhať, zdolávať náročné časy, ktoré majú nastať..
Poďme k vyučovaniu, k významu tretej rany, čo je to, čo Boh chce nás naučiť ohľadom tretej rany? Táto rana prišla na Egypt ale taktiež na Izrael. Izrael, Boží vyvolený ľud – a toto si všimni – tiež uctieval v Egypte bohov vytvorených človekom.
Ale čo je zvláštne a ojedinelé na tejto tretej rane? V každom prípade faktom je , že Egyptskí kúzelníci dospeli k svojmu definitívnemu pádu. Hoci Faraón bojoval. Pre Janisa a Jambresa je to však koniec ich predstavenia. Odteraz ich každý prehliadne ich absurdity a triky.

Boh premôže Egyptských mágov

  • Jeho silou
  • Jeho pravdou
  • Jeho slovom

 

I. Jeho silou

Boli sme táboriť na Dunaji. Keď nastal večer , muchy a komáre prileteli a začali hrýzť a štípať nás aj cez naše oblečenie. Šaliete z ich bodania. Zbalili sme sa veľmi rýchlo. O komáre a muchy sme sa nestarali.Ale čo je ojedinelé a špeciálne na tejto tretej rane? Že to boli muchy a komáre? Alebo tento text má nejakú ďalšiu vec, o ktorej nám chce povedať? Keď sa pozeráme na text stáva sa okamžite pozoruhodným že Egyptskí mudrci kompletne zlyhali v ich pokusoch napodobniť Boží súd. Ba čo viac – vyzerá to akoby oni ukazovali Faraónovi veľkosť Pánovu, akoby oni sami verili v Pána.

Niektorí ľudia myslia na možnosť, že Janis a Jambres sa obrátili. V každom prípade je zrejmé, že Boh má konečný rozsudok nad Kúzelníkmi a ich trikmi, podvodmi. Len On môže zachrániť ľudí, ktorí trpia kvôli tejto rane. To je niečo , čo je potrebné si zapamätať, že to bude útechou v momente keď uvidíš také démonické sily ako fundamentalizmus a kapitalizmus mučiť našú spoločnosť. Prvá a druhá rana súviseli s oznámením, ale teraz pohroma, (katastrofa, nešťastie) prichádza bez varovania. Prichádza absolutne náhle, dovršuje prekvapenie vôbec a nie je radostnou správou.

Ale musí prísť. Majte na vedomí, že Boh vykonáva túto pohromu cez Mojžiša a Árona, ktorý je Mojžišov služobník.Mojžiš a Áron reprezentujú Boha oslobodzujúceho Izrael. Pohroma s komármi nemusí nevyhnutne byť veľmi vážnou ranou , ale kľudne môže byť obvyklým javom, ktorý sa vyskytuje v mnohých krajinách.

Kvôli rane prichádza príkaz: udri s tvojou palicou. Toto je vzor z prvej rany – udrieť palicou na vody Nílu a Áron udrel na vodu s jeho palicou. Rovnaké je to s treťou ranou: opäť to bude úder. Aron udrie, Pán Boh udrie, každá rána je hrozným úderom, treskom.. Pravdepodobne to vyzerá trošku nevinne, ale nezabúdajme, že Nil bol bohom pre Egypťanov, a to veľmi dôležitým bohom.
V očiach Egypťanov, je ničenie božského Nilu prekliatím. A to je to, čo nám chce tento text ukázať: Boh udrel na božstvo Níl.

Sústreďme sa teraz na tretiu ranu. Teraz nebudeme hovoriť o vodnom hospodáreni, ale o pôde, zemi.
A to znamená opäť stretnúť egyptského boha.: boh zeme sa volá Geb.
Nebudeme ignorovať jeho úlohu, postavenie. Bol jedným z dôležitých. Prečo? Čím títo ľudia žilí?

Je to jednoduché: všetkým, čo rástlo na zemi. V Egypte bolo obilie. Skúste si spomenúť na sedem rokov hojnosti a sedem rokov hladu za čias Jozefa – to všetko bolo o obilí. Ale všetko, čo rástlo v Egypte, rástlo za Gebovým chrbtom. Geb je plodným bohom zeme. Na zemi je božská rastúca sila, príčina, pôvod tvorivej sily. Ale taktiež zem je tým hrozivým kráľovstvom smrti. Tí, ktorí zomreli sú pochovaní do zeme a to je preto začiatok uctievania za vznik života. Pšeničné zrniečka odumrú, ale nesú mnoho ovocia. Takže môžete vidieť silu života, ktorá prichádza zo zeme a stáva sa viditeľnou ako to , čo je potrebné pre každodenný život.
A nebol Egypt stodolou obilia v staroveku?

Keď Aron udrel na prachom na zem , tak potom pozemský boh Geb sa ukázal bezcenným. Prach zeme nie je ten istý, ako prach z vysávača, alebo zo zmetáka, ale je to prach na drahocennom , úrodnom poli.
Hrudky hliny sa stávaju jemným prachom, alebo prachom zeme. Z neho vzchádza hmyz. Z tohto prachu na zemi, nevzíde kvitnúca jarná vegetácia v rozrašené obilie, ale namiesto toho myliardy komárov, ktoré budú terorizovať faraóna a jeho vlastný ľud.

To je katastrofa nevídaných rozmerov. Smrteľného nebezpečenstva. Dá sa takáto rana vysvetliť prostredníctvom normálnej príčiny? Teplým počasím a ešte stále vodou nasiaknutým prostredím, sa môžu komáre vyvinuť ( rozmnožiť) veľmi rýchlo, ako rozsiahly roj, ktorí zatemni slnko. Náš text aj tak hovorí o niečom inom: nie je to normálny fenomén. Komáre sa nevynorili z močarín, ale zo suchého prachu na zemi. Nie vlhkosťou v prachu. Rovnako egyptskí mudrci nemyslia na prirodzený proces, ale na nadprirodzený zásah Bohom.

Niektorí dnešní vedci, ktorí môžu myslieť len na prirodzený proces, sa nenaučili nič od ich dávnych kolegov z Egypta.

Čo je závažnosťou tejto rany? Komáre môžu (prenášať), spôsobiť maláriu a žltú horúčku; niektoré druhy komárov, velké vyrážky a neznesiteľnú bolesť. Sú komáre ktoré štípu dobytok, ktorí potom zomrie behom pár hodín prudkou bolesťou. Komáre žijú krvou ľudí a zvierat. Krajina bola úplne spustošená, je na okruhu smrti. Nie je to prach, ktorý padá dole na pole, ale komáre pokrývajú človeká a zviera.
Neslýchaná katastrofa. Celý egyptský prach sa zmenil na komárov. Boh premohol s Jeho Všemohúcou silou , boha zeme Geba.

Stvoril bilióny komárov. Egypt, Izrael, máme si pamätať navždy, nie je to Geb, ktorý zásobil zem obilím a chlebom..Boh sa stará prítomnosťou svojej sily za náš každodenný chlieb.
Nemôžeme tiež zmiešať dobrú starostlivosť o naše prostredie s uctievaním matky zeme!

Boh je spravodlivý aj v tomto súde. Egypťania nútili , Izraelitov do nútených prác, nielen početným budovaním významných miest, ale aj početnými prácami na poliach). Boh je tiež spravodlivý v svojom súde. Egypťania nútili Izraelcov k otrokárskej práci.

Nielen budovaním obrovských skladných miest , ale tiež otrockými prácami na ich poliach. Bolo to otrokárstvo so zlým zaobchádzaním. (Ex. 1: 11, 14).
Boží ľud bol sám zapojený do zápasu s touto ranou – komáre totiž napádali aj ich. Len pri štvrtej rane čítame, že krajina Gošen bola zachránená. Je jasné, že Izrael sa mal naučiť a my tiež: aby sme neksladali svoju dôveru v obilie a chlieb na zemi ani v božstvo zeme, Geb, tiež nie v Mámonu, alebo bohyňu peňazi, ani nie svojím úsporám alebo svojím podielom (akciám), či iným zásobám. Samozrejme, že máme učiť deti ako zaobchádzať s peniazmi. Ale nedávajme svoj život do služby peniazom, nespravme si z nich modlu a nerobme od toho zavislým naše šťastie. Buďme šťastní s naším Pánom každý deň svojho života. Rozprávaj tieto deje s ich významom svojím deťom. Nauč ich pieseň Božieho ľudu, modliaceho sa k Bohu, Všemohúcemu. Maj na pamäti, že ty si takisto bol zformovaný z prachu zeme.

On zformoval ľudskú bytosť z toho, taktiež obilie, a komárov: tento skutočný letecký úder proti Egyptu a jeho modlám. Bol to silný prostriedok k nátlaku potrestať nepriateľov a oslobodiť svoj ľud.

II. Jeho pravdou

Kúzelnici skúšali vyvolať komáre cez svoje magické formulky. A prečo sa im to nepodarilo? Až doteraz si počínali dobre. Ich palice a údery sa tiež zmenili na hadov. A predsa Áronove hady prehltli ich hady, ktoré spravili zázrakmi

Takisto mohli zmeniť vodu na krv. A predsa len nemohli zabrániť nešťastiu, aj keď previedli obrovské divadlo. Neskôr pri žabách , mohli ich tiež vyvolať .Mohli taktiež zdanlivo konať rovnako ako Boh Hebrejov. Takže boli skúsení, učenliví a mali moc. Ale tentoraz nemohli privolať komárov. Nemohli ich zničiť , takže nemali žiadnu skutočnú ochranu. Ale tentokrát ich nemohli ani len privolať. So všetkými ich znalosťami a mágiou, ostali zahanbení. Nepodceňujte týchto účených mágov,

Faraón zmobilizoval celý vedecký svet jeho čias. A oni a ukázali briliantný kúsok ich vedomostí, poznatkov a schopností. Zároveň sú títo mágovia kňazmi v službe ich bohov a obdržali nadprirodzenú silu. Požadovali od ľudí, aby verili v nich a taktiež ich bohom. A opäť, bratia a sestry, nepodceňujte ich. -veď kto vie aká démonická sila je ukrytá za modlárstvom v Egypte?
List Pavla bude písať o viere , ktorá potrebuje duchovnú výzbroj, pretože inak máme prehratý boj ešte pred jeho začiatkom. Títo kňazi/ vedci predstierali starosť o vaše zdravie: božská moc im bola udelená aby sa starali o zdravý život ľudu. Ale v tejto rane komármi, pravda Božia prichádza na svetlo. Stáva sa odhalenou bez ohľadu na ich vedomosti , múdrosť, a diabolské myslenie. Všetci odhalili ich absurdnosť. Žiadajú veriť a dôverovať klamstvám, a tieto majú byť teraz odhalené.

Teraz je jasné, že pred týmto odhalením nemôžu ujsť. Stoja v nemom úžase, sú si vedomí svojej prehry a preto prichádzajú s priznaním k Faraónovi. Hovoria mu, že to v tom musí byť ruka nejakého boha.
Sú však tieto slová vyznaním, že s Bohom Mojžiša a Árona sa nediskutuje? Že Boh Hebrejov si zaslúži uznanie?
Inými slovami povedané, je toto obrátenie k Bohu? Myslím si, že takéto vyjadrenia zachádzaju príliš ďaleko: Janis a Jambress sa neobrátili k živému Bohu. Ich reč je náboženská, nehovoria viac než, že v tomto všetkom sú prítomné nadprirodzené sily – niečo čo zo so všetkými ich vedomosťami a mágiou nemôžu poraziť.

Nehovoria: „ toto je prst Jahveho, ale hovoria že v tomto musí byť ruka boha „. Títo mágovia musia kvoli tomutu božskému zásahu prežívať veľké zimomvriavky.Veľa ľudí verí, že je existuje niečo, nejaká iná božská sila. Ale je toto skutočná opravdivá viera v Boha , nášho Pána?
Janis a Jambress odmietli vidieť, že rany prichádzajú od Jahveho. Odmietli vidieť Mojžiša a Árona, ako veľvyslancov Boha.Všimli ste si, že v texte nečítame nič o nejakej ich dobrej rade?

Stoja tam síce v nemom úžase ale nedávajú Faraónovi radu.: nechaj týchto ľudí slúžiť ich Bohu. Tento Boh je mocnejší než. Nílsky boh, žabí bôžik a boh zeme Geb . V skutočnosti oni v ich svetskej múdrosti sú v znamení klamstva takým spôsobom, že sú súpermi Boha. Toto je to, čo Pavol hovorí, títo majstri klamlivých doktrín sú protikladom pravdy. Vnucujú samých seba do cirkvi pomocou všetkých druhov pokúšení voči celým rodinám a ženám. To sa stáva, keď tvoje myšlienky sa stávajú otravenými a tvoja viera falošnou. Toto všetko má dočinenia so sebaspokojnosťou, nenásytnosťou, sebadostačnosťou a aroganciou. Je to starý boj, niečo ako Adam a Eva v raji keď boli konfrontovaní.

My sme dnes rovnakí. Hospodárska kríza s ktorou sme konfrontovaní, ukazuje nám,aké aktuálne to môže byť. Milujete viac rozkoše ako uctievanie Boha? Milujete peniaze viac než Boha? Porovnajme obrovské bilióny použité na záchranu systému, s malým číslom biliónov, ktoré slúžia charite a rozvoju práce.Rovnako dnes Božia pravda premáha. Všetci budú vidieť ich absurdnosti. Dôjdu ale všetci k vyznaniu: že Ježiš je cesta, pravda a život? To je tajomstvo života, vložiť dôveru v Boha a mať život v dôvernej modlitbe.

III. Jeho slovom

Faraón ostal tvrdohlavý, nechcel počúvať Mojžiša a Árona , práve tak ako Boh predpovedal. V staršom preklade je toto zformulované takto: Faraónovo srdce bolo zatvrdené. Ak aj začal nad tým všetkým váhať, teraz je to všetko preč. Vôbec nepočúva Božích poslov.Nevidí znamenia Božej autority a spravodlivosti, odporuje tomu. Rovnako verejná bezmocnosť jeho mudrcov, ho nepresvedčila. Všetci prezreli ich absurdnosti, len nie Faraon. A to aj napriek lepšiemu poznaniu, ktoré mal.

Nemôžeme Boha viniť kvôli faraónovej tvrdohlavosti, len preto, že ju predpovedal. Faráon si sám zvolil, vybral. Nikto nemôže rozumieť tomu tajomstvu. Boh vládne a ľudia sú zodpovední. Božie slovo zaznieva k ľuďom, takže oni sa môžu obrátiť. Ako osoba máš svoju vlastnú zodpovednosť veriť Božiemu Slovu. Máme skúsenosti aj s tým, že niektorí ľudia nechcú veriť, a to môže niektorým spôsobiť pochybnosti o majestáte Božieho Slova. Nepochybuj, Boh toto predsa sám predpovedal. To tiež prináleží majestátnosti Jeho Slova. Posledné dni našich dejin budú ťažké. Ale najväčším nebezpečenstvom nie sú ohromné katastrofy, ale je to srdce a myslenie ľudí.
Nepodceňujme díabolskú silu egoizmu, nenásytnosti, v skrátke povedané Mámonu. Pamätaj na zármutok Pána Ježiša Krista , ktorý prejavil pri bohatom mužovi, ktorý bol v blízkosti Kráľovstva Božieho, ale pre veľkosť majetku sa od neho odvrátil.
Poďme prijmime ducha Krista, aby sme mohli s Ním žiť v úcte, a dať seba celým srdcom evanjeliu Jeho lásky.
Chceš vedieť čo je tým prstom Božím v Tvojom živote? Bol to Boží prst, ktorý napísal zákon Božej lásky a lásky k tvojmu blížnemu na dve kamenné dosky.
Ježiš hovorí: „ Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie.“ Luk. 11, 20 Nechaj Ježiša cez Boží prst vyháňať z tvojho srdca egoizmus a nenásytnosť. Potom objaviš Božiu ruku v tvojom srdci a živote. Amen

Preložila Martina Onoferová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *