Seniorátne valné zhromaždenie v Horovciach

Dňa 25. mája 2019 sa zástupcovia seniorátu a zástupcovia zborov stretli v Horovciach na výročnom valnom zhromaždení.

Ako tradične, aj teraz  sa zhromaždenie začalo bohoslužbou, ktorú viedol duchovný Miroslav Kovaľ, slúžiaci v Sečovciach. Témou jeho kázne bol výklad na základe slov z Písma  2. Mojž.  záver2. kapitoly.

Po zaspievaní piesne č. 544 a prevedení prezentácie prítomných duchovných, delegátov zborov a hostí zasadania, ktorú mal na starosti zapisovateľ a zástupca sen. kurátora Ľubomír Kozma, sa ujal slova seniorátny kurátor Ján Janovčík.

Priebeh, ktorý viedol, otvoril príhovorom a slovami textu veršami 32. Žalmu.

Po prečítaní programu samotného valného zhromaždenia boli navrhnutí overovatelia zápisnice, ktorí boli aj odsúhlasení, a to Irena Bittóova a Danica Šeňová.

Ďalším bodom bola kontrola uznesení z mimoriadného SVZ, konaného v Bysteri dňa 10.marca 2019, ich plnenie a diskusia k nim.

Pred prečítaním seniorskej správy za rok 2018 mal vstup so Slovom samotný senior Juraj Brecko, a to na základe textu Ev. sv. Jána  z 21. kapitoly 1. až 7. verš.

Správa bola vyhotovená v skrátenej verzii, no jej obsah opisoval všetko, čo sa za uplynulý rok v senioráte konalo, ako sa v zboroch duchovne žilo.

Brat senior vyzdvihol vzostupný progres v práci v misijnej a diakonickej činnosti, práci v tlačovej a vydavateľskej oblasti a aj v starosti o budovaní a starostlivosti o kostoly a budovy v zboroch.

No poukázal aj na stagnáciu, či niekde aj pokles v práci s mládežou, alebo menšou návštevnosťou bohoslužieb.

V diskusii k prečítanej správe boli rôzne dotazy, no aj k samotnému bodu s výchovou mládeže a jej podchytením v zborovom spoločenstve. Bola aj pripomienka, keď sa zdôraznilo, že prvým a zodpovedným kontaktom s našimi deťmi sú samotní rodičia a rodina. Tu začínajú prvé kroky aj v duchovnom živote jedinca.

Pred prečítaním uznesenia valného zhromaždenia sme si pripomenuli, že takto sme sa v tomto chráme stretli pred desiatimi rokmi v roku 2009, keď sa konala posviacka kostola. Bol to požehnaný deň, keď vtedy vysluhoval Večeru Pánovu terajší zástupca biskupa, far. Ján Semjan, na nádvorí chrámu.

Zboru sme popriali ešte mnoho Božieho požehnania v práci a v ich zborovom živote.

Pred záverečnou piesňou „Buď že so mnou Pane…“, ešte pán senior pozval všetkých prítomných na občerstvenie, pripravené domácimi zboru.

                                                                                                                  Bohu vďaka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *