Vyslobodenie z homosexuality

Rád by som poukázal na jednu skutočnosť, ktorá  je v ústraní predreferendovej debaty. Podľa  učenia Nového zákona je praktizovanie homosexuality hriechom.  Časť liberálnejších teológov najmä v protestantskom prostredí však už odmieta praktizovanie homosexuality nazývať hriechom. Vyzývajú ku akceptácii inakosti, rôznorodosti a pod. Často sa citujú texty o láske k blížnému. Pokúsim sa však ukázať, že konzervatívny kresťanský postoj ku praktizovaniu homosexuality nie je vôbec v rozpore s príkazom kresťanskej lásky k blížnemu. Podľa Písma  je praktizovanie akéhokoľvek hriechu pre človeka škodlivé. Preto nás tak často Písmo vyzýva ku pokániu, t.j. ku odvráteniu sa od hriechu. Písmo ďalej jasne hovorí o tom, že človek potrebuje pomoc od Krista, aby sa mohol vymaniť z najrozličnejších hriešnych závislostí, ktoré človeka zotročujú. 

Pozrime sa na jeden známy biblický text:

I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.  A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali Mu: Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu; akože teda hovoríš: Budete vyslobodení? Odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome naveky; syn zostáva naveky. Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ ( ev. podľa Jána 8, 32 – 36)

Pán Ježiš prináša vyslobodenie z hriechu, ale to sa deje cez poznanie pravdy. A pravda sa poznáva skrze slovo Božie. V našom zbore máme troch ľudí, ktorí boli dlhoroční ťažkí alkoholici, ale už  viac ako 10 rokov sú od tejto závislosti slobodní. V istom bode svojho života sa obrátili ku Kristovi, vyznali mu svoj hriech a zažili vyslobodenie z otrockej závislosti. Navštívil som jeden cirkevný zbor na Zakarpatskej Ukrajine, kde sa špeciálne venujú ľuďom, ktorí  upadli do nejakej závislosti (najmä alkoholizmus a gamblerstvo). Za posledné roky  tam našlo uzdravenie cez kresťanskú misiu a evanjelizáciu   mnoho ľudí, ktorí sa stali slobodnými od hriešnej závislosti, ktorá predtým ničila ich život.  Hriech má však rozmanité podoby. Hriech alkoholika a gamblera je viditeľný. Ale hriechom je aj lakomstvo, závisť, pýcha. Homosexuálne túžby sú podľa Písma  hriešnou túžbou, z ktorej však – rovnako ako z iných hriešných túžob –  môže byť človek vyslobodený. Vyjadril to veľmi pekne apoštol Pavol, ktorý však v nasledujúcom  texte nehovorí len o homosexualite,   ale aj o mnohých iných veciach, ktoré kresťanská etika považuje za hriech:

„Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi,  ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho!  A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ (1.list Korintským 6,9-11)

Apoštol Pavol tu hovorí veľmi jasne.  Varuje tu pred mnohými hriechmi, nielen pred homosexuálnymi praktikami. Zároveň však poukazuje na to, že človek z takýchto hriechov  môže byť vyslobodený. V Korinte bola v novozákonných časoch homosexualita dosť rozšírená. Ale po príchode evanjelia do Korintu aj niektorí  homosexuáli boli  zo svojho hriechu obmytí, posvätení a ospravedlnení.  Súčasným jazykom povedané, pod vplyvom kresťanstva došlo u nich ku  preorientovaniu  ku  heterosexuálnej orientácii.  Podľa Písma nie je homosexuálna orientácia niečo nemenné, ale druh hriechu, z ktorého môže byť človek  skrze vieru v Pána Ježiša Krista vyslobodený. V kresťanských kruhoch v USA majú množstvo príbehov, ktoré potvrdzujú túto tézu apoštola Pavla. Stávajú sa tam tiež  konverzie, keď pod vplyvom kresťanskej viery sa z homosexuála stane heterosexuál. Na nasledujúcej stránke  ( v angličtine)  je viacero príbehov homosexuálov, ktorí zažili vyslobodenie :

http://ex-gaytruth.com/ex-gay-testimonies/

A títo ľudia sú  potom šťastní a neraz si aj založia aj klasickú rodinu. A tu je práve pointa sporu liberálneho  a konzervatívneho kresťanstva. Liberálny kresťan sa človeku homosexuálnej orientácie snaží pomôcť tak, že mu hovorí, že jeho orientácia nie je vôbec problém, že Pán Boh ho miluje, že Pán Boh ho akceptuje takého aký je.  Konzervatívny kresťan človeku homosexuálnej orientácie hovorí, že Boh ho síce miluje, ale považuje jeho orientáciu za hriech.  Neodsudzuje ho, ale sa snaží ho priviesť k tomu, aby našiel v Kristovi vyslobodenie zo svojho hriechu.

Ale podobný konzervatívny kresťanský prístup si ukážme na nasledujúcej modelovej situácii.  Ženatý muž sa zaľúbi do inej ženy,  opustí svoju ženu a žije z inou ženou. Klasické cudzoložstvo. Tento muž potrebuje počuť, že sa dopustil hriechu, že ho opantala hriešna zaľúbenosť, ale potrebuje počuť aj to, že ho z nej  Kristus môže vyslobodiť, ak sa  Nemu obráti, vyzná Mu svoj hriech a poprosí o vyslobodenie.  Konzervatívny kresťan musí hovoríť pravdu, hoci je to pravda nepríjemná. Ale práve cez takú pravdu môže byť človek vyslobodený. V zmysle slov Pána Ježiša :

Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.  A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

Vyslobodenie však nepotrebujú len homosexuáli, ale všetci, lebo všetci ľudia sú podľa Písma hriešni a potrebujú  uveriť v Krista, nájsť vyslobodenie zo svojej  hriešnosti. Cirkev má bojovať proti hriechu. Ano, nielen proti hriechu  homosexuality, ale aj proti korupcii, lakomstvu , vydieraniu, modloslužbe ( napr. nacionalizmu)  atď.  Ale je tu jeden dôležitý rozdiel  medzi homosexuálnymi praktikami a inými druhmi hriechu. Pred pár rokmi sa začali aj Slovensku pochody  hrdosti, kde homosexuáli manifestačne vyjadrovali, že sú hrdí na svoju orientáciu.  Ale  pochody  hrdosti na iné typy hriechov sa  neuskutočnili.  Počuli ste niekedy  že by sa  zoskupili cudzoložníci, alebo zlodeji, alebo opilci a manifestačne by dávali najavo, že sú hrdí na svoje hriechy? Krádež, opilstvo, cudzoložstvo  sa  stále  v spoločnosti vníma ako niečo  nesprávne, niečo, čím sa človek nebude chváliť. Ale pri homosexualiných praktikách  je tu zreteľný pokus o predefinovanie vnímania tohto javu. Aby sa to viac nevnímalo ako  hriech.  Podľa Biblie sú homosexuálne praktiky hriechom a v hriechu človek nemôže byť šťastný. Liberálni kresťania sa mýlia v tom, že si myslia, že tolerovaním a akceptovaním homosexuality ako nehriešneho javu pomôžu  homosexuálom. V skutočnosti im nepomôžu, len ich utvrdia, aby zotrvávali v stave, ktorý je podľa Písma hriešny. Pravá kresťanská láska k blížnemu ponúkne homosexuálom vyslobodenie z ich stavu, cez moc evanjelia, ktoré dokáže človeka zmeniť od základu.

3 thoughts on “Vyslobodenie z homosexuality

  1. Božie slovo jasne označuje – pomenúva hriech a zároveň ukazuje na vyslobodenie z neho. To je večná pravda, kt. máme hlásať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *