Výročné seniorátne valné zhromaždenie vo Vyšnom Čaji

V sobotu 25. marca sa konalo výročné valné zhromaždenie Ondavsko–hornádskeho seniorátu, v zbore Vyšný Čaj. Ako tradične, i teraz sa to začalo bohoslužbami v kostole, a to piesňou č. 462. Prítomných hostí, ale aj domácich zboru privítala sestra farárka Ester Perešová slovami textov z písma 1. knihy Samuelovej 20. kapitoly, 41. a 42. verš, a z 23. kapitoly 17. a 18. verš , ktoré boli aj základom kázne. Hlavným cieľom výkladu bolo svedectvo o láske, ktorá sa prejavuje aj v peknom vzťahu Dávida voči Jonatánovi. Vyzdvihla vzťah človeka voči človeku, ktorý má základ v Bohu. „Blízkosť, pochopenie a láska jeden k druhému“, pokračovala sestra farárka, „sa v dnešnej dobe akosi vytráca. Žiaľ, nie je to tak ako v minulosti, keď obetavosť a ústretovosť už či na pracoviskách, alebo v bežnom živote, bola samozrejmosťou“, vydávala svedectvo sestra Perešová. Pozvaním na valné zhromaždenie a záverečnou piesňou č. 241 sa bohoslužby ukončili.


Po presunutí sa do miestnosti budovy bývalej reformovanej školy, ktorú postavili predkovia zboru, slovami zo 103. žalmu, otvoril samostatné rokovanie seniorátu seniorátny kurátor Ján Janovčík. Prezentáciu prítomných predtým previedol zástupca sen. kurátora Ľubomír Kozma.
Programom zasadania pokračoval brat senior Juraj Brecko a to textom z 1. listu apoštola Petra 2. kapitoly 4. a 5. verš. Prízvukoval tu vzájomné povzbudzovanie sa vo viere, lebo sme sa zišli ako stavebníci zborov, ako po duchovnej, tak aj materiálnej stránke.

Prečítaním výročnej správy o práci zástupcov seniorátu a potom aj o živote v zboroch pokračoval brat senior v povzbudzovaní zborov v ďalšom stavaní či materiálnom, či na poli duchovnom. Na záver sa poďakoval všetkým, ktorí v tomto prejavujú obetavosť a oddanosť. V diskusii k tejto správe vystúpili kurátor Daniel Szántai, kurátor Imrich Sokoli a farárka Alžbeta Maková so svojimi pripomienkami. Správou o misijnej práci v senioráte pokračovala ako referentka farárka Marianna Sláviková. Poďakovala sa všetkým, ktorí na tomto poli pracovali, aj zborom, ktoré ponúkli spoluprácu, alebo priestory. Finančnú správu, ktorú prečítal senior, odobrila svojou výročnou revíznou správou Jolana Čopová ako členka revíznej komisie seniorátu. Na záver sa ešte valným zhromaždením odsúhlasila finančná podpora z cirkevného fondu pre zbor Ďurkov, a predaj pozemku v zbore Skároš.

Po schválení uznesenia valným zhromaždením nadišiel čas, aby sa seniorátny kurátor poďakoval prítomným hosťom, a to biskupovi našej cirkvi Lászlóovi Fazekasovi a gen. kurátorovi Vincze Feketemu. Ďalej zástupcovi biskupa Jánovi Semjanovi, zástupcovi gen. kurátora Júliusovi Kováčovi, všetkým duchovným a zástupcom zborov. Poďakovanie patrilo aj domácemu zboru, za srdečné prijatie tejto akcie, aj za pripravené občerstvenie a večeru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *