Vďačnosť

Keď sa (Ježiš) uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami! Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. Ježiš odpovedal: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec! I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila. (Lk 17, 11 – 19) 

Predchádzajúce texty z ev. Lukáša hovoria o podobenstvách, ktoré Pán Ježiš vyslovil a pomocou ktorých vyučoval počas svojho pôsobenia v Galilei. Prostredníctvom podobenstiev sa chcel Pán Ježiš priblížiť ľuďom a poučiť ohľadom ich duchovného života, medziľudských vzťahoch, viere, princípoch Božieho kráľovstva a pod.